Клименко Сергій. Фото. Визначні пам'ятки Криму, вересень 2005 року. Вірменський монастир Сурб-Хач, 1338 р
Визначні пам'ятки Криму, вересень 2005 року.
Вірменський монастир Сурб-Хач, 1338 р.

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Достопримечательности Крыма, сентябрь 2005 года.
Армянский монастырь Сурб-Хач, 1338 г.

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Монастирський комплекс Сурб Хач («Святий Хрест») розташований у мальовничій гірській місцевості Криму за три-чотири кілометри на південний захід від міста Старий Крим. Веде до нього поганенька лісова дорога - старовинний покинутий шлях до Судака.
Сурб-Хач споруджено силами і на кошти вірмен, що оселилися в східному Криму в різні часи. Перша хвиля вірмен з'явилася в Тавриці в XI столітті. Вони бігли сюди, рятуючись від нашестя турок-сельджуків. Вірменська еміграція тривала в XII столітті, але особливо підсилилася в XIII-XIV століттях, після зруйнування татаро-монголами Ані, стародавньої столиці Вірменії.


Монастырский комплекс Сурб Хач («Святой Крест») находится в живописной горной местности Крыма в трех-четырех километрах к юго-западу от города Старый Крым. Ведет к нему плохонькая лесная дорога - старинный заброшенный путь на Судак.
Сурб-Хач построен силами и на средства армян, поселившихся в восточном Крыму в разные времена. Первая волна армян появилась в Таврике в XI веке. Они бежали сюда, спасаясь от нашествия турок-сельджуков. Армянская эмиграция продолжалась в XII веке, но особенно усилилась в XIII-XIV веках, после разорения татаро-монголами Ани, древней столицы Армении.


Крым. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Схема монастыря. Схема з видання «Архитектурные памятники Крыма».
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Схема монастиря.
1 - Храм Сурб-Ншан; 2 - гавіт (притвор); 3 - трапезна; 4 - келії (обитель);
5 - вхід із сторожовою («привратницькою»); 6 – парадне подвір’я.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Схема монастыря.
1 - Храм Сурб-Ншан; 2 - гавит (притвор); 3 - трапезная; 4 - кельи (обитель);
5 - вход с привратницкой; 6 - парадный двор.


The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.
Chart of monastery.
1 - Surb-Nshan Temple, 1338; 2 - narthex with a belfry; 3 - refectory; 4 - monastic cells;
5 - entrance with a gate-keeper's lodge; 6 - ceremonial courtyard.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Трапезная, вид снаружи. Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст. Трапезна, вид ззовні.
Згідно середньовічних вірменських джерел в самому місті Сурхаті, з назвою якого багато авторитетних учених пов'язують назву монастиря Сурб Хач, існував вірменський квартал, в якому діяли школи, скрипторії, створювалися прикрашені дивовижними мініатюрами рукописи.
Монастир Сурб-Хач (у перекладі «Святий Хрест») розташований в лісі на гірському схилі й схожий на фортецю.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Трапезная, вид снаружи.
Согласно средневековым армянским источникам в самом городе Сурхате, с названием которого многие авторитетные ученые связывают название монастыря Сурб Хач, существовал армянский квартал, в котором действовали школы, скриптории, создавались украшенные изумительными миниатюрами рукописи.
Монастырь Сурб-Хач (в переводе «Святой Крест») расположен в лесу на горном склоне и похож на крепость.

The armenium monastery Surb-Khach near Stary Krym, 14th-16th centuries.
Four kilometers to the South of Stary Krym one of the best monuments of Armenian architecture the Surb-Khach (Holy Cross) Monastery dating from the 14th-16th centuries is being restored.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Храм Сурб Ншан («Святое Знамение») - справа. Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Праворуч - храм Сурб Ншан («Святе Знамення») - пам'ятка архітектури 1338 року, по центру - дзвіниця.

Його дзвіниця нагадує сторожову башту, зовнішні мури глухі, головний вхід захований.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Справа - храм Сурб Ншан («Святое Знамение») - памятник архитектуры 1338 года, в центре - колокольня.

Его колокольня напоминает сторожевую башню, наружные стены глухие, главный вход запрятан.

The armenium monastery Surb-Khach, the Cathedral Surb-Nshan, 1338.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Храм Сурб Ншан («Святое Знамение»). Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Храм Сурб Ншан («Святе Знамення») - пам'ятка архітектури 1338 року,
вид із північного сходу.
Монастир протягом кількох століть був найбільшим духовним представництвом вірмен в Криму, престолом вірмено-апостольської церкви на півострові.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Храм Сурб Ншан («Святое Знамение») - памятник архитектуры 1338 года,
вид с северо-востока.
Монастырь в течение нескольких веков являлся крупнейшим духовным представительством армян в Крыму, престолом армяно-апостольской церкви на полуострове.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries. The Cathedral Surb-Nshan, 1338.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Храм Сурб Ншан («Святое Знамение»), фрагмент.
Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Храм Сурб Ншан («Святе Знамення») - пам'ятка архітектури 1338 року, фрагмент.
Вид зі сходу.
Створювався і перебудовувався цей комплекс різночасних і різнохарактерних споруд упродовж більше ніж п'яти століть - з XIV по XIX століття (головним чином в XIV-XVI). Складається він із соборної церкви, прибудованого до храму гавіту (притвору) з дзвіницею, кухні, трапезної, двох ярусів чернечих келій, двох внутрішніх двориків і господарського приміщення.
Найдавнішу споруду монастиря - храм Сурб Ншан («Святе Знамення»), згідно епіграфічному напису, в исіченому на барабані куполу, а також середньовічним пам'ятним записам, засновано в 1338 році духовним предводителем вірмен Криму Ованесом Себастаци, його рідними братами і наближеними. Ця споруда близька за архітектурою до церков XII-XIII століть у самій Вірменії. Храм є тринефною хрестово-центрокупольною (зовні - прямокутною, зсередини - хрестоподібною) спорудою з бічними прибудовами; всі три його напівциркульні абсиди заховано в товщу східної стіни.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Храм Сурб Ншан («Святое Знамение») - памятник архитектуры 1338 года, фрагмент.
Вид с востока.
Создавался и перестраивался этот комплекс разновременных и разнохарактерных построек на протяжении более пяти столетий - с XIV по XIX век (главным образом в XIV-XVI). Состоит он из соборной церкви, пристроенного к храму гавита (притвора) с колокольней, кухни, трапезной, двух ярусов монашеских келий, двух внутренних двориков и хозяйственного помещения.
Древнейшее строение монастыря - храм Сурб Ншан («Святое Знамение»), согласно эпиграфической надписи, высеченной на барабане купола, а также средневековым памятным записям, основано в 1338 году духовным предводителем армян Крыма Ованесом Себастаци, его родными братьями и приближенными. Это сооружение близко по архитектуре к церквам XII-XIII веков в самой Армении. Храм представляет собой трехнефное крестово-центрокупольное (снаружи - прямоугольное, изнутри - крестообразное) сооружение с боковыми приделами; все три его полуциркульные абсиды упрятаны в толще восточной стены.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries. The Cathedral Surb-Nshan, 1338, a part.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Один из фонтанов невдалеке от входа.
Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI століть.
Один із фонтанів
неподалік від входу до монастиря.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI веков.
Один из фонтанов
невдалеке от входа в монастырь.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.
The fountain.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Протягом багатьох століть у монастирі зберігався кам'яний хрест - священна реліквія, звана «Сурб Хач», освячена, за переказами, апостолом Тадеєм і привезена до Тавріки першими переселенцями з Вірменії.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
В течение многих веков в монастыре хранился каменный крест - священная реликвия, называемая «Сурб Хач», освященная, по преданию, апостолом Тадеем и привезенная в Таврику первыми переселенцами из Армении.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Привратницкая.
Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Приміщення сторожової («приватницької»).


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Помещение привратницкой.


The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Вход во двор монастыря.
Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст. Вхід до подвір’я монастиря.

Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Вход во двор монастыря.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Трапезная. Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст. Трапезна.
У XV столітті було побудовано трапезну, що складається з двох залів. Як у храмі, так і в двох подальших будовах використано арочно-склепінчасту конструкцію.
У 1694 році при духовному предводителі архієпископі Акобе до монастиря з півдня було прибудовано чернечу частину, або обитель, що складається з дворика та Г-подібної, розділеної на келії, двоповерхової будівлі.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Трапезная.
В XV веке была построена трапезная, состоящая из двух залов. Как в храме, так и в двух последующих строениях использована арочно-сводчатая конструкция.
В 1694 году при духовном предводителе архиепископе Акобе к монастырю с юга была пристроена монашеская часть, или обитель, состоящая из дворика и Г-образного, разделенного на кельи, двухэтажного здания.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. В трапезной. Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст. У трапезній.

Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. В трапезной.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Вход в обитель.
Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст. Вхід до обителі.

Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Вход в обитель.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Каменная доска с текстом у входа в обитель. Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Кам'яна дошка з текстом біля входу до обителі.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Каменная доска с текстом у входа в обитель.


The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Своды на нервюрах в обители. Фото вересня 2005 року.
Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Своды на нервюрах. Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Склепіння на нервюрах в обителі.

Цим чудовим склепінням більше 300 років...
(Нервюра - опукле ребро зведення; склепіння на нервюрах характерні для архітектури XII-XV століть, переважно готичної)


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Своды на нервюрах в обители.

Этим прекрасным сводам более 300 лет...
(Нервюра - выпуклое ребро свода; своды на нервюрах характерны для архитектуры XII-XV веков, преимущественно готической)

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Центральная полуциркульная апсида храма Сурб Ншан. Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Центральна напівциркульна апсида храму Сурб Ншан
, як і дві бокові, орієнтована на схід і захована в товщу стіни.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Центральная полуциркульная апсида храма Сурб Ншан
, как и две боковые, ориентирована на восток и упрятана в толще стены.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Нефи храму Сурб-Ншан перекриті майже циліндровими, трохи стрілчастого перетину склепіннями, крівля двоскатна, кам'яна, із своєрідної «черепиці» - великих профільованих плит. Храм увінчано традиційним у вірменській архітектурі пірамідальним кам'яним шатром на високому гранованому барабані. З чотирьох сторін барабан прорізано щілистими вікнами та прикрашено нішами, колонками, орнаментальними «плетінками» та написом, із якого відома дата спорудження храму - 1338 р. Перехід від квадратного низу до круглого зсередини і дванадцятигранного зовні барабану здійснено за допомогою вітрил - трикутних сферичних склепінь. Купол усередині сферичний. Капітелі пілонів (стовпів) і ніша з резервуаром для омивання богослужебних посудин прикрашені різьбленими орнаментами, що нагадують орнаменти в мечеті хана Узбека.

Нефы храма Сурб-Ншан перекрыты почти цилиндрическими, слегка стрельчатого сечения сводами, кровля двухскатная, каменная, из своего рода «черепицы» - крупных профилированных плит. Храм увенчан традиционным в армянской архитектуре пирамидальным каменным шатром на высоком граненом барабане. С четырех сторон барабан прорезан щелевидными окнами и украшен нишами, колонками, орнаментальными «плетенками» и надписью, из которой известна дата возведения храма - 1338 г. Переход от квадратного низа к круглому внутри и двенадцатигранному снаружи барабану осуществлен посредством парусов - треугольных сферических сводов. Купол внутри сферический. Капители пилонов (столбов) и ниша с резервуаром для омовения богослужебных сосудов украшены резными орнаментами, напоминающими орнаменты в мечети хана Узбека.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Гавит (притвор). Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст. Гавіт (притвор).
В кінці XIV століття до храму було прибудовано гавіт (притвор). Внаслідок цього різьблений, багато орнаментований портал у західній стіні храму опинився всередині гавіту. Гавіт прикрашають вмуровані в кладку стін присвятні камені (хачкари) із зображенням хрестів і написами. Найдавніший хачкар датується 1551 роком. Над гавітом височіє дзвіниця, куди ведуть вузькі й круті сходи в правому від входу кутку цього приміщення.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Гавит (притвор).
В конце XIV века к храму был пристроен гавит (притвор). В результате этого резной, богато орнаментированный портал в западной стене храма оказался внутри гавита. Гавит украшают вмурованные в кладку стен посвятительные камни (хачкары) с изображением крестов и надписями. Самый древний хачкар относится к 1551 году. Над гавитом возвышается колокольня, куда ведет узкая и крутая лестница в правом от входа углу этого помещения.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries. The "gavit" (narthex, vestibule).


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Один из уголков монастыря Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Один із куточків монастиря.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Один из уголков монастыря.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.
A part of the courtyard.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Парадный двор монастыря. Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Парадне подвір’я монастиря.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Парадный двор монастыря.


The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.
The ceremonial courtyard.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст.
Протягом багатьох століть у монастирі зберігався кам'яний хрест - священна реліквія, звана «Сурб Хач», освячена, за переказами, апостолом Тадеєм і привезена до Тавріки першими переселенцями з Вірменії.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв.
В течение многих веков в монастыре хранился каменный крест - священная реликвия, называемая «Сурб Хач», освященная, по преданию, апостолом Тадеем и привезенная в Таврику первыми переселенцами из Армении.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries. A votive stele (khachkar).


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Один из фонтанов на склоне ниже монастыря. Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст. Один із фонтанів на схилі нижче монастиря.
Монастир було оточено фруктовими садами, городами та квітниками. Нижче за монастирські мури, в саду на терасованому схилі, збереглися цікаві фонтани з кристально-чистою водою, що оформлені архітектурними деталями, взятими з якихось невідомих споруд XIV-XVI ст.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Один из фонтанов на склоне ниже монастыря.
Монастырь был окружен фруктовыми садами, огородами и цветниками. Ниже монастырских стен, в саду на террасированном склоне, сохранились интересные фонтаны с кристально-чистой водой, оформленные архитектурными деталями, взятыми из каких-то неведомых построек XIV-XVI вв.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. На склоне ниже монастыря.
Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст. На схилі, що нижче монастиря.
У 1993-97 роках ансамбль монастиря було частково відновлено. Складність відновлювальних робіт обумовлювалась тим, що необхідно було зберегти всі будівельні періоди і різночасні архітектурні форми, що поєдналися завдяки майстерності та художньому чуттю будівничих у цілісний, оригінальний ансамбль, чарівно романтичний і привабливий, що гармонійно злився з природою гірсько-лісового краю. Зараз відновлювальні роботи в Сурб-Хач ведуться вірменською громадою.
Ансамбль монастиря Сурб-Хач - один із найкращих творів вірменської архітектури в Криму. В цій споруді виявилися основні риси вірмено-малоазійської архітектури, вироблені впродовж століть у творчості талановитих майстрів кам'яної справи.


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. На склоне ниже монастыря.
В 1993-97 годах ансамбль монастыря был частично восстановлен. Сложность восстановительных работ обуславливалась тем, что необходимо было сохранить все строительные периоды и разновременные архитектурные формы, соединившиеся благодаря искусству и художественному чутью строителей в целостный, оригинальный ансамбль, неотразимо романтичный и привлекательный, гармонично слившийся с природой горно-лесного края. Ныне восстановительные работы в Сурб-Хач ведутся армянской общиной.
Ансамбль монастыря Сурб-Хач - одно из лучших произведений армянской архитектуры в Крыму. В этом сооружении проявились основные черты армяно-малоазийского зодчества, выработанные на протяжении веков в творчестве талантливых мастеров каменного дела.

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.


Крым. Фото. Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Один из фонтанов на склоне ниже монастыря Фото вересня 2005 року.
Монастир Сурб-Хач, пам'ятка архітектури XIV-XVI ст. Один із фонтанів на схилі, що нижче монастиря.
Вірменські майстри збагатили своїм мистецтвом місцеву культуру, залишивши на Кримському півострові десятки чудових пам'ятників. На другому місці за красою пропорцій після Сурб-Хач стоїть споруджена теж у XIV столітті Іллінська (теж монастирська) церква в селі Багатому Білогірського району. Вона відрізняється цікавими склепіннями на нервюрах (нервюра - опукле ребро зведення; склепіння на нервюрах характерні для архітектури XII-XV століть, переважно готичної), чудовими різьбленими фігурами й орнаментом. Багато коштовних різьблених деталей збереглося також в храмах, що були зведені вірменами в Кафі (Феодосії).


Монастырь Сурб-Хач, памятник архитектуры XIV-XVI вв. Один из фонтанов на склоне ниже монастыря
Армянские мастера обогатили своим искусством местную культуру, оставив на Крымском полуострове десятки замечательных памятников. На втором месте по красоте пропорций после Сурб-Хач стоит построенная, как и он, в XIV веке Ильинская (тоже монастырская) церковь в селе Богатом Белогорского района. Она отличается интересными сводами на нервюрах (нервюра - выпуклое ребро свода; своды на нервюрах характерны для архитектуры XII-XV веков, преимущественно готической), прекрасными резными фигурами и орнаментом. Много драгоценных резных деталей сохранилось также в храмах, возведенных армянами в Кафе (Феодосии).

The armenium monastery Surb-Khach, 14th-16th centuries.Першоджерела:
# «Крым. Туристская карта», видання «СВІТ», Сімферополь-2004.
# «Архитектурные памятники Крыма», Е. Крикун, издательство «Таврия», Симферополь-1977.
# «Сурб-Хач. Монастырь», серия «Армянские памятники зодчества Крыма», печать: «ЧП Заблодский А.И.»


Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100