Клименко Сергій. Фото. Заповідник «Асканія-Нова», зоологічний парк, 2013 рік
Заповідник «Асканія-Нова», зоологічний парк, 2013 рік
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Заповедник «Аскания-Нова», зоологический парк, 2013 год
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Зоопарк «Асканія-Нова» - найстаріший в Україні - було засновано 1874 року. Його засновник, нащадок німецьких колоністів - барон Ф. Е. Фальц-Фейн поступово створив «рай у степу» - зоологічний сад в прямому розумінні цього слова, де дикі тварини мешкають в умовах, максимально наближених до природних. За традицією, в асканійському зоопарку утримують тільки мирних травоїдних копитних тварин та різноманітних птахів, хижі звірі тут відсутні. Сучасна площа зоопарку становить 77,5 га, зокрема 12,7 га експозиційної частини та 13,6 га ставків для водоплавних птахів. Крім цього, великі стада диких копитних тварин перебувають на пасовищі в обгородженій ділянці заповідного степу площею 2376 га - у «Великому Чапельському поді». Асканійський зоопарк внесено до реєстру об'єктів Національного надбання України.

Зоопарк «Аскания-Нова» - старейший в Украине - был основан в 1874 году. Его основатель, потомок немецких колонистов - барон Ф. Э. Фальц-Фейн постепенно создал «рай в степи» - зоологический сад в самом прямом смысле этого слова, где дикие животные живут в условиях, максимально приближенных к природным. По традиции, в асканийском зоопарке содержат только мирных травоядных копытных животных и разнообразных птиц, хищные звери тут отсутствуют. Современная площадь зоопарка - 77,5 га, в том числе 12,7 га экспозиционной части и 13,6 га прудов для водоплавающих птиц. Кроме того, большие стада диких копытных находятся на пастбище на огороженном участке заповедной степи площадью 2376 га - в «Большом Чапельском поду». Асканийский зоопарк включён в реестр объектов Национального достояния Украины.

Askania-Nova Zoo was founded in 1874 and it is the oldest zoo In Ukraine. Its founder a noble Frederic Falz-Fein was a descendant of German colonists in this region. He established "a paradise in the steppe" - a zoological garden in the true sense of the word where wild animals dwelled in free and semi-free conditions. By tradition only ungulates and various birds are kept in our Zoo, but beasts of prey are absent. The contemporary area of the Zoo is 77,5 ha, including 12,7 ha opened for visitors and 13,6 ha water ponds for waterfowl. Besides large herds of ungulates pasture in a fenced plot of virgin steppe of 2376 ha named "The Great Chapli Depression". The Askania-Nova Zoo is entered in the list "The National Heritage of Ukraine".


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Нутрия, или болотный бобр (Myocastor coypus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Нутрия, или болотный бобр (Myocastor coypus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Нутрия, или болотный бобр (Myocastor coypus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова.
У зоопарку
.
Нутрія, або болотяний щур.


Аскания-Нова.
В зоопарке
.
Нутрия, или болотный бобр.

Askania-Nova.
In the zoological park
. Coypu, also known as the river rat, and nutria.


Нутрія, або болотяний щур (Myocastor coypus). Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Гризуни - Rodentia. Родина: Нутрієві - Myocastoridae. Рід: Нутрія - Myocastor. Вид: Нутрія - Myocastor coypus.
Довжина: тіла - до 60 см, хвоста - до 45 див. Вага: 5-10 кг Тривалість життя: 6-7 років. Зовні нутрія нагадує великого щура. Будова тіла в нутрії важка; голова масивна, з непропорційно малими очима та вухами. Кінцівки відносно короткі. Морда тупа, з довгими вібрисами. Колір здорових різців коливається від яскраво-оранжевого до світло-коричневого. Будова тіла має ряд анатомічних особливостей, що пов'язані з напівводним способом життя. Приміром, носові отвори нутрії мають запірні м'язи і можуть щільно закриватися. Губи розділені спереду і щільно змикаються позаду різців, що дозволяє тварині відгризати рослини під водою, не пропускаючи при цьому воду в ротову порожнину. Між пальцями задніх кінцівок (окрім зовнішнього) є перетинки. Хвіст в розрізі круглий, майже позбавлений волосся та покритий лускатою шкірою; під час плавання він править за кермо. Молочні залози та соски (4-5 пар) розташовані в самок високо по боках, що дозволяє годувати малюків під час перебування у воді. Хутро в нутрії водонепроникне, складається з довгої грубої ості та густого підшерстку коричневуватого кольору. По боках хутро світліше, із жовтим відтінком. На черевці та на боках воно густіше, ніж на спині, що сприяє кращому збереженню тепла в нижній частині тіла. Улюблені місця проживання - водойми зі слабко проточною або стоячою водою: заболочені береги річок, очеретяно-рогожеві озера та вільхо-осокові болота із багатою водною та прибрежною рослинністю. Нутрія чудово плаває та пірнає. Під водою може перебувати до 10 хвилин. У природніх умовах активна переважно вночі. Харчується нутрія кореневищами, стеблами і листям очерету та рогожі. Додатковий корм складає водяний горіх, латаття, рдесник. Тваринні корма (п'явок, молюсків) їсть рідко, при нестачі рослинних. Нутрія веде напівкочівний спосіб життя, залишаючись на місці якщо є корми та прихисток. Відпочиває та виховує потомство у відкритих гніздах, які влаштовує на купинах та в густих заростях із зігнутих стебел очерету та рогозу. Але в крутих берегах риє нори - від простих тунелів до складних систем ходів. Схованку нутрії також можна знайти за стежинками, які тваринки витоптують в навколишній рослинності. Живуть нутрії групами по 2-13 особини, що складаються із дорослих самок, їх потомства та самця. Молоді самці живуть поодинці. Нутрія здатна размножуватися протягом всього року і досить плодовита. Від однієї нутрії можна отримати 2-3 приплоди на рік, зазвичай весною та літом. Вагітність триває 127-132 діб; в посліді 4-5 малюків, іноді більше.


Нутрия, или болотный бобр (Myocastor coypus). Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Грызуны - Rodentia. Семейство: Нутриевые - Myocastoridae. Род: Нутрии - Myocastor. Вид: Нутрия - Myocastor coypus.
Длина: тела - до 60 см, хвоста - до 45 см. Вес: 5-10 кг. Продолжительность жизни: 6-7 лет. Внешне нутрия напоминает большую крысу. Телосложение у нутрии тяжелое; голова массивная, с непропорционально маленькими глазами и ушами. Конечности относительно короткие. Морда тупая, с длинными вибриссами. Цвет здоровых резцов колеблется от ярко-оранжевого до светло-коричневого. Строение тела имеет ряд анатомических особенностей, связанных с полуводным образом жизни. Например, носовые отверстия у нутрии снабжены запирательными мышцами и могут плотно закрываться. Губы разделены впереди и плотно смыкаются позади резцов, что позволяет нутрии отгрызать растения под водой, не пропуская при этом воду в ротовую полость. Между пальцами задних конечностей (кроме наружного) имеются перепонки. Хвост в сечении округлый, почти лишен волос и покрыт чешуйчатой кожей; при плавании он служит рулём. Молочные железы и соски (4-5 пар) расположены у самок высоко на бокам, что позволяет детёнышам кормиться, находясь в воде. Мех у нутрии водонепроницаемый, состоит из длинной грубой ости и густого извитого подшёрстка коричневатого цвета. На боках мех светлее, с жёлтым оттенком. На брюшке и на боках он гуще, чем на спине, что способствует лучшему сохранению тепла в нижней части тела. Излюбленные места обитания - водоёмы со слабо проточной или стоячей водой: заболоченные берега рек, тростниково-рогозовые озёра и ольхово-осоковые болота с богатой водной и прибрежной растительностью. Нутрия отлично плавает и ныряет. Под водой может находиться до 10 минут. В природных условиях активна в основном ночью. Питается нутрия корневищами, стеблями и листьями тростника и рогоза. Дополнительный корм составляют камыш, водяной орех, кувшинки, рдесты. Животные корма (пиявок, моллюсков) поедает редко, при недостатке растительных. Нутрия ведёт полукочевой образ жизни, оставаясь на месте при наличии кормов и убежища. Отдыхает и выводит потомство в открытых гнёздах, устраиваемых на кочках и в густых зарослях из согнутых стеблей тростника и рогоза. Но в крутых берегах роет норы - от простых туннелей до сложных систем ходов. Убежище нутрии также можно найти по тропинкам, которые зверьки вытаптывают в окружающей растительности. Живут нутрии группами из 2-13 особей, состоящими из взрослых самок, их потомства и самца. Молодые самцы живут поодиночке. Нутрия способна размножаться круглый год и достаточно плодовита. От одной нутрии можно получить 2-3 помёта в год, обычно весной и летом. Беременность нутрии длится 127-132 дня; в помёте 4-5 малышей, иногда больше.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. На территории зоопарка. Фонтан со скульптурой девушки. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. На территории зоопарка. Мостик. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. На территории зоопарка. Каменные бабы. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. На території зоопарку.
Фонтан, місток і кам'яні баби
.


Аскания-Нова. На территории зоопарка.
Фонтан, мостик и каменные бабы
.

Askania-Nova. In the zoo territory.


Секція копитних тварин. У зоопарку «Асканія-Нова» утримуються ссавці трьох рядів: 1) Непарнопалі, або Конеподібні Perissodactyla (родина Конячих): коні Пржевальського, зебри, кулани, осли, поні; 2) Парнопалі, або Оленеподібні Artiodactyla (підряд Жуйних): олені, антилопи, газелі, сайги, гірські козли та барани, дикі бики; 3) Мозоленогі, або Верблюдові Tylopoda: верблюди, лами. Загальна чисельність тварин складає близько 900 особин, які належать до 40 видів, підвидів, порід і форм. Щорічно народжується більше 200 особин приплоду. Майже половина видів у колекції є рідкісними і занесені до Міжнародної Червоної Книги та Європейського переліку тварин, що перебувають під загрозою зникнення.
Зоопарк є учасником Європейських програм по збереженню рідкісних видів (EEP). Інформація про такі види як кінь Пржевальського, зебра Греві, кулан, гвинторогий козел, гривастий баран, сайгак, ситатунга та інші щорічно подається до Міжнародних Племінних книг по цих видах.
Цікаві факти. Конячі - типові мешканці степів і саван. З усіх видів копитних це найбільш пристосовані до швидкого та тривалого бігу тварини - на кожній кінцівці у них є тільки один палець з міцним копитом. Парнопалі - найбільш численна група, пристосована до різноманітних місць мешкання - від пустель і тундри до гір і тропічних лісів. У них на кінцівках найбільш розвинені 3-й та 4-й пальці, інші (бокові) пальці малі і розташовані вище. Фаланги пальців закриті копитами. У мозоленогих копит немає, замість них тупі кігті, на підошві еластична мозоляста подушка. Пристосовані до мешкання в посушливому кліматі.


Секция копытных животных. В зоопарке «Аскания-Нова» содержатся млекопитающие трёх отрядов: 1) Непарнокопытные Perissodactyla (семейство лошадиные): лошади Пржевальского, зебры, куланы, ослы, пони; 2) Парнокопытные Artiodactyla (подотряд жвачные): олени, антилопы, газели, сайгаки, горные козлы и бараны, дикие быки; 3) Мозоленогие Tylopoda: верблюды, ламы. Общая численность животных составляет около 900 особей, принадлежащих к 40 видам, подвидам, породам и формам. Ежегодно рождается больше 200 особей приплода. Почти половина видов в коллекции является редкими и занесены в Международную Красную Книгу и Европейский список животных, которые находятся под угрозой исчезновения.
Зоопарк является участником Европейских программ по сохранению редких видов (EEP). Информация о редких видах, (лошадь Пржевальского, зебра Греви, кулан, винторогий козёл, гривистый баран, сайгак, ситатунга и др.) ежегодно подается в Международные Племенные книги.
Интересные факты. Лошадиные - типичные жители степей и саванн. Из всех видов копытных это наиболее приспособленные к быстрому и длительному бегу животные - на каждой конечности у них есть только один палец с крепким копытом. Парнокопытные - наиболее многочисленная группа, приспособленная к разнообразным местам пребывания - от пустынь и тундры до гор и тропических лесов. У них на конечностях наиболее развиты 3-й и 4-й пальцы, другие (боковые) пальцы маленькие и расположены выше. Фаланги пальцев закрыты копытами. У мозоленогих копыт нет, вместо них тупые когти, на подошве эластичная мозолистая подушка. Приспособлены к обитанию в засушливом климате.

Ungulates branch. Three Orders of mammals are kept at Askanian Zoo: 1) Perissodactyla (familia Equidae): Przewalski horses, zebras, kulans, donkeys, Shetland ponies; 2) Artiodactyla (suborder Ruminantia): wild buffalos, antelopes, gazelles, saigas, wild sheep and goats, deer; 3) Tylopoda: camels and llamas. The total number of the animals is about 900 individuals of 40 species, subspecies, breeds and forms. Every year more than 200 youngs are born. Eighteen species of the Zoo are rare and entered into the International Red Book and European Red List of Endangered Species.
Askanian Zoo participates in European Endangered Programmes (EEP). Data about rare species such as the Przewalski horse, Grevy's zebra, kulan, markhoor, Barbary sheep, saiga, sitatunga and others are sent to the international Studbooks of these species every year.
Interesting facts. Equids are typical inhabitants of steppe and savannah. They adapt to high and steady speed more than other ungulates as in equids each limb has only one dactyl with a firm hoof. The Artiodactyla is the most manifold group of ungulates; the species dwell in various ecotopes from deserts and tundra to mountains and tropical forests. The 3d and 4th dactyls at their limbs are well developed, but other two (side) dactyls are small and fixed behind and above. Hooves cover phalanges. Tylopoda have blunt talons instead hooves and callosities on their soles. They adapt to the arid climate.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Шетлендский пони (Equus caballus var.) Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Шетлендский пони (Equus caballus var.) Жеребёнок. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Шетлендский пони (Equus caballus var.) Жеребёнок. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова.
У зоопарку
.
Шетлендський поні (Equus caballus var.)


Аскания-Нова.
В зоопарке
.
Шетлендский пони (Equus caballus var.)

Askania-Nova.
In the zoological park
. Shetland pony (Equus caballus var.)


Поні (Pony) - тип низькорослих коней (Equus caballus var.)
Шетлендський поні (Shetland pony) - стародавня та мініатюрна порода коней, один з найменших представників поні. Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Конеподібні - Equiformes, або Непарнокопитні - Perissodactyla. Родина: Коневі - Equidae. Рід: Кінь - Equus. Вид: Кінь дикий - Equus ferus. Підвид: Кінь свійський - Equus ferus caballus. Порода: Шетлендський поні.
Зріст: самці мають висоту в холці в середньому 95,5 см, самиці - 94,7 см. Вага: в зоопарку «Асканія-Нова» самці мають вагу в середньому 136 кг, самки - 133 кг. Тривалість життя: 10-25 років. Характерні ознаки: невимогливі, характеризуються живим темпераментом. Харчування: травоїдні. Розмноження: середня тривалість жеребності у кобил складає 333 дня. Використання: широко використовується як дитяча спортивна, циркова та декоративна тварина. Спосіб життя: утримується в зоопарку «Асканія-Нова» з 1956 року для демонстрації екскурсантам та розведення. Мешкає: шотландський поні - одна з найдавніших порід, вік якої нараховує близько 10 тис. років; походить з Шетлендських островів Півночі Великої Британії; у середині XIX століття відбулося значне розповсюдження поні в Англії та Шотландії - їх використовували у вугільно-добувних шахтах та рудниках; на початку XX століття великі партії тварин експортувалися в Голландію, Німеччину та США; саме використання поні як дитячого верхового коня спричинило їх розповсюдження по всіх країнах світу.


Пони - тип низкорослых коней (Equus caballus var.)
Шетлендский пони (Shetland pony) - древняя и миниатюрная порода коней, один из самых маленьких представителей пони. Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Непарнокопытные - Perissodactyla. Семейство: Лошадиные - Equidae. Род: Лошади - Equus. Вид: Дикая лошадь - Equus ferus. Подвид: Домашняя лошадь - Equus ferus caballus. Порода: Шетлендский пони.
Рост: самцы имеют высоту в холке в среднем 95,5 см, самки - 94,7 см. Вес: в зоопарке «Аскания-Нова» самцы имеют вес в среднем 136 кг, самки - 133 кг. Продолжительность жизни: 10-25 лет. Характерные признаки: нетребовательные, характеризуются живым темпераментом. Питание: травоядные. Размножение: средняя продолжительность жеребости у кобыл составляет 333 дня. Использование: широко используется как детское спортивное, цирковое и декоративное животное. Образ жизни: содержится в зоопарке «Аскания-Нова» с 1956 года для демонстрации экскурсантам и разведения. Живёт: шотландский пони - одна из самых древних пород, возраст которой насчитывает около 10 тыс. лет; родом из Шетлендских островов Севера Большой Британии; в середине XIX века произошло значительное распространение пони в Англии и Шотландии - их использовали в угольно-добывающих шахтах и рудниках; в начале XX века большие партии животных экспортировались в Голландию, Германию и США; именно использование пони как детской верховой лошади послужило их распространению по всем странам мира.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Зебра Греви, или пустынная зебра (Equus grevyi). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Зебра Греви, или пустынная зебра (Equus grevyi). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Зебра Греві, або пустельна зебра (Equus grevyi).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Конеподібні - Equiformes, або Непарнокопитні - Perissodactyla. Родина: Коневі - Equidae. Рід: Кінь - Equus. Вид: Зебра Греві, або пустельна зебра - Equus grevyi.


Аскания-Нова. В зоопарке. Зебра Греви, или пустынная зебра (Equus grevyi).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Непарнокопытные - Perissodactyla. Семейство: Лошадиные - Equidae. Род: Лошади - Equus. Вид: Зебра Греви, или пустынная зебра - Equus grevyi.

Askania-Nova. In the zoo. Grevy's zebra (Equus grevyi).


Зебра Греві, або пустельна зебра (Equus grevyi) - найкрупніша та найкрасивіша серед усіх видів зебр.
Зріст: висота в холці 130-160 см. Вага: 350-450 кг. Тривалість життя: в неволі до 19-20 років. Характерні ознаки: на світлому фоні тулуба розташовані чорно-коричневі поперечні смуги (у новонароджених вони шоколадно-коричневі); ці смуги дуже вузькі та близько розташовані одна біля одної, найширші - в районі шиї; черево біле; цей вид добре відрізняють від інших видів довгі ноги, довга морда, великі округлі вуха; хвіст має китицю тільки на кінчику; по середній лінії спини проходить темна смуга («ремінь»). Харчування: травоїдні; дорослі тварини можуть витримати 2-5 днів без води, тоді як лактуючі самки тільки 1-2 дні. Розмноження: відтворення починається у 3-5-річному віці; в природі самець може стати територіальним у віці 6-7 років і старше, оскільки до цього вимушений поступатися зрілішим суперникам; період жеребності в неволі 387-428 днів (409 в середньому); між родами проходить в середньому 16,2 місяці; в природі період лактації триває до 10-11 місяців. Біотоп: африканські пустелі та напівпустелі (гірські плато). Спосіб життя: добре виражена територіальність; спостерігаються три типи соціальних одиниць - дорослі одиночні жеребці з територіальною поведінкою, групи кобил з молодняком та групи молодих самців. Мешкає: заповідники та національні парки Ефіопії та Кенії.


Зебра Греви, или пустынная зебра (Equus grevyi) - самая крупная и самая красивая среди всех видов зебр.
Рост: высота в холке 130-160 см. Вес: 350-450 кг. Продолжительность жизни: в неволе до 19-20 лет. Характерные признаки: на светлом фоне туловища расположены черно-коричневые поперечные полосы (у новорожденных они шоколадно-коричневые); эти полосы очень узкие и близко расположены друг от друга, самые широкие - в районе шеи; брюхо белое; этот вид хорошо отличают от других видов длинные ноги, длинная морда, большие округлые уши; хвост имеет кисточку только на кончике; по средней линии спины проходит темная полоса («ремень»). Питание: травоядные; взрослые животные могут выдержать 2-5 дней без воды, тогда как лактуючи самки только 1-2 дня. Размножение: воспроизведение начинается в 3-5-летнем возрасте; в природе самец может стать территориальным в возрасте 6-7 лет и старше, поскольку до этого вынужден уступать более зрелым соперникам; период жеребости в неволе 387-428 дней (409 в среднем); между родами проходит в среднем 16,2 месяцев; в природе период лактации длится до 10-11 месяцев. Биотоп: африканские пустыни и полупустыни (горные плато). Образ жизни: хорошо выражена территориальность; наблюдаются три типа социальных единиц - взрослые одиночные жеребцы с территориальным поведением, группы кобыл с молодняком и группы молодых самцов. Живёт: заповедники и национальные парки Эфиопии и Кении.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Зебра Чапмана (Equus quagga chapmani). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Зебра Чапмана (Equus quagga chapmani). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Зебра Чапмана (Equus quagga chapmani).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Конеподібні - Equiformes, або Непарнокопитні - Perissodactyla. Родина: Коневі - Equidae. Рід: Кінь - Equus. Вид: Зебра бурчеллова, або саванна зебра - Equus quagga. Підвид: Зебра Чапмана - Equus quagga chapmani.


Аскания-Нова. В зоопарке. Зебра Чапмана (Equus quagga chapmani).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Непарнокопытные - Perissodactyla. Семейство: Лошадиные - Equidae. Род: Лошади - Equus. Вид: Бурчеллова зебра, или саванная зебра - Equus quagga. Подвид: Зебра Чапмана - Equus quagga chapmani.

Askania-Nova. In the zoo. Chapman's plains zebra (Equus quagga chapmani).


Зебра бурчеллова, або саванна зебра (Equus quagga) - найбільш впізнаваний, широко поширений вид зебр. Всього відомо 4 підвиди, які добре розрізняються числом смуг на шиї та по розташуванню смуг на кінцівках. Для кожного підвиду характерний свій малюнок смуг.
Зебра Чапмана (Equus quagga chapmani) - крупніша за інші підвиди саванних зебр (Equus quagga). Зріст: висота в холці 127-140 см. Вага: в зоопарку «Асканія-Нова» вага дорослих самців становить 247-345 кг, самиць - 210-298 кг, новонароджених - 30-35 кг. Тривалість життя: в зоопарку «Асканія-Нова» до 25 років. Характерні ознаки: загальний тон окрасу жовтуватий, смугастість нижньої частини ніг бліда; в окрасі на боках та крупі між широкими смугами є вузькі тіньові смужки, розташовані між чорними смугами на білому фоні, тоді як на череві та нижній частині ніг смуги зазвичай відсутні. Харчування: травоїдні. Розмноження: першу пару зебр Чапмана до зоопарку «Асканія-Нова» завезли 1893 року; перший приплід було отримано 1914 року; тривалість жеребності становить 360-375 днів; перша жеребність настає на третьому році життя, остання в 17-20 років; самці бувають активними у віці від 3 до 15 років. Біотоп: африканські савани. Спосіб життя: гаремний тип організації; живуть угрупованнями (гаремами), що складаються з жеребця-ватажка, декількох кобил і молодняка віком до двох років; у віці від одного до трьох років молоді зебри залишають батьківські групи та утворюють одностатеві; рівнинні зебри збираються в тисячні стада під час міграції. Мешкає: найбільша кількість збереглася в Зімбабве, переважно в національних парках.


Бурчеллова зебра, или саванная зебра (Equus quagga chapmani) - наиболее узнаваемый, широко распространённый, вид зебр. Всего известно 4 подвида, которые хорошо различаются числом полос на шее и по расположению полос на конечностях. Для каждого подвида характерен свой рисунок полос.
Зебра Чапмана (Equus quagga chapmani) - крупнее других подвидов саванных зебр.
Рост: высота в холке 127-140 см. Вес: в зоопарке «Аскания-Нова» вес взрослых самцов составляет 247-345 кг, самок - 210-298 кг, новородженных - 30-35 кг. Продолжительность жизни: в зоопарке «Аскания-Нова» до 25 лет. Характерные признаки: общий тон окраса желтоватый, полосатость нижней части ног бледная; в окрасе на боках и крупе между широкими полосами есть узкие теневые полоски, расположенные между чёрными полосами на белом фоне, тогда как на брюхе и нижней части ног полосы обычно отсутствуют. Питание: травоядные. Размножение: первую пару зебр Чапмана в зоопарк «Аскания-Нова» завезли в 1893 году; первый приплод был получен в 1914 году; продолжительность жеребости составляет 360-375 дней; первая жерёбность наступает на третьем году жизни, последняя в 17-20 лет; самцы бывают активными в возрасте от 3 до 15 лет. Биотоп: африканские саванны. Образ жизни: гаремный тип организации; живут группировками (гаремами), которые состоят из жеребца-вожака, нескольких кобыл, и молодняка в возрасте до двух лет; в возрасте от одного до трех лет молодые зебры оставляют родительские группы и образуют однополые; равнинные зебры собираются в тысячные стада во время миграции. Живёт: наибольшее количество сохранилось в Зимбабве, преимущественно в национальных парках.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Домашний осёл (Equus asinus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Домашний осёл (Equus asinus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Віслюк, або свійський осел (Equus asinus).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Конеподібні - Equiformes, або Непарнокопитні - Perissodactyla. Родина: Коневі - Equidae. Рід: Кінь - Equus. Вид: Віслюк, або свійський осел - Equus asinus.


Аскания-Нова. В зоопарке. Домашний осёл (Equus asinus).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Непарнокопытные - Perissodactyla. Семейство: Лошадиные - Equidae. Род: Лошади - Equus. Вид: Домашний осёл - Equus asinus.

Askania-Nova. In the zoo. Domestic donkey or ass (Equus asinus).


Віслюк, або свійський осел (Equus asinus).
Зріст: наймогутніша зі всіх порід ослів - порода Пуату має висоту в холці 130-160 см; мініатюрна порода має висоту в холці 90 см. Вага: 65-70 кг. Тривалість життя: 15-30 років. Характерні ознаки: ще в стародавні часи ослів розділяли на породи; зараз відомо понад 250 порід свійських ослів, які дуже мінливі за розмірами та мастю; зустрічаються білі, коричневі, чорні, руді осли, однак частіше - сірі всіляких відтінків; особливо цінними вважаються ряба та чубара масті; світлий окрас та смугасті ноги у деяких ослів є тими ознаками, які збереглися від диких предків. Харчування: травоїдні. Розмноження: тривалість жеребності 12,5 місяців; ослиця годує маля до 6-8 місяців. Біотоп: країни зі сухим жарким літом і короткою зимою; тварини погано переносять холод і особливо затяжні дощі. Спосіб життя: осли були приручені раніше, ніж коні; віслюки мають ряд переваг над кіньми, оскільки є витривалішими, менш вибагливими до корму і спроможні набагато довше обходитися без води та їжі; широко використовуються в країнах Африки, Південно-Західної Азії, на півдні Північної та Південної Америки. Мешкає: свійські осли походять від африканського дикого осла родом з Північної Африки; одомашнення осла відбулося у Верхньому Єгипті та Ефіопії ще 5-6 тис. років тому; їх широко застосовували як верхових та в'ючних тварин.


Домашний осёл (Equus asinus).
Рост: самая могучая из всех пород ослов - порода Пуату имеет высоту в холке 130-160 см; миниатюрная порода имеет высоту в холке 90 см. Вес: 65-70 кг. Продолжительность жизни: до 15-30 лет. Характерные признаки: еще в древние времена ослов разделяли на породы; ныне известно свыше 250 пород домашних ослов, которые очень изменчивы по размерам и масти; встречаются белые, коричневые, чёрные, рыжие ослы, однако чаще - серые всевозможных оттенков; особо ценными считаются рябая и чубарая масти; светлый окрас и полосатые ноги у некоторых ослов являются теми признаками, которые сохранились от диких предков. Питание: травоядные. Размножение: продолжительность жерёбности 12,5 месяцев; ослица кормит малыша до 6-8 месяцев. Биотоп: страны с сухим жарким летом и короткой зимой; животные плохо переносят холод и особенно затяжные дожди. Образ жизни: ослы были приручены раньше, чем кони; ишаки имеют ряд преимуществ перед конями, поскольку являются более выносливыми, менее прихотливыми к корму и в состоянии намного дольше обходиться без воды и еды; широко используются в странах Африки, Юго-Западной Азии, на юге Северной и Южной Америки. Живёт: домашние ослы происходят от африканского дикого осла родом из Северной Африки; одомашнивание осла произошло в Верхнем Египте и Эфиопии еще 5-6 тыс. лет тому назад; их широко применяли как верховых и вьючных животных.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Милу, или Олени Давида (Elaphurus davidianus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Милу, или Олень Давида (Elaphurus davidianus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Мілу, або Олені Давида (Elaphurus davidianus).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Оленеві - Cervidae. Підродина: Справжні олені - Cervinae. Рід: Олені Давида - Elaphurus. Вид: Мілу, або Олені Давида - Elaphurus davidianus.


Аскания-Нова. В зоопарке. Милу, или Олени Давида (Elaphurus davidianus).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Оленевые - Cervidae. Подсемейство: Настоящие олени - Cervinae. Род: Олени Давида - Elaphurus. Вид: Милу, или Олень Давида - Elaphurus davidianus.

Askania-Nova. In the zoo. Pere David's deer, also known as the milu.


Мілу, або Олені Давида (Elaphurus davidianus) - найрідкісніший олень у світі, його представників немає у дикій природі, вони залишилися лише в зоопарках.
Зріст: 115-140 см. Вага: 150-200 кг. Тривалість життя: до 16-18 років. Характерні ознаки: довжина тіла 150-215 см; роги відростками направлені вперед, ніби їх повернули; хвіст довший ніж у інших оленів, з великою китицею на кінці; волосся на спині росте в напрямку від хвоста до голови; копита широкі з дуже довгою п'ятковою частиною. Харчування: трави, листя кущів та дерев. Розмноження: парування відбувається в травні-червні; вагітність триває до 9 місяців; самки народжують потомство у березні-квітні - одного малюка. Біотоп: болотисті місцевості на північному сході Китаю. Спосіб життя: живе невеликими групами; дуже полюбляє довго перебувати у воді; здатний добре плавати. Мешкає: в дикій природі зник; утримується в зоопарках Європи та Азії.


Милу, или Олень Давида (Elaphurus davidianus) - самый редкий олень в мире, его представителей нет в дикой природе, они остались лишь в зоопарках.
Рост: 115-140 см. Вес: 150-200 кг. Продолжительность жизни: до 16-18 лет. Характерные признаки: длина тела 150-215 см; рога отростками направлены вперед, будто их повернули; хвост длиннее, чем у других оленей, с большой кистью на конце; волосы на спине растут в направлении от хвоста к голове; копыта широкие с очень длинной пяточной частью. Питание: травы, листва кустов и деревьев. Размножение: спаривание происходит в мае-июне; беременность длится до 9 месяцев; самки рожают потомство в марте-апреле - одного малыша. Биотоп: болотистые местности на северо-востоке Китая. Образ жизни: живет небольшими группами; очень любит подолгу находиться в воде; способен хорошо плавать. Живёт: в дикой природе исчез; содержится в зоопарках Европы и Азии.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Американский бизон (Bison bison). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Американский бизон (Bison bison). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Бізон американський (Bison bison).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Бики - Bovinae. Рід: Бізон - Bison. Вид: Бізон американський - Bison bison.


Аскания-Нова. В зоопарке. Американский бизон (Bison bison).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Бычьи - Bovinae. Род: Бизоны - Bison. Вид: Американский бизон - Bison bison.

Askania-Nova. In the zoo. American bison, also commonly known as the American buffalo (Bison bison).


Бізон американський (Bison bison) у другій половині XIX століття був майже винищений за допомогою вогнепальної зброї. Наприкінці XIX століття 800 американських бізонів, що залишились, було взято під охорону. Нині налічується близько 350 тисяч американських бізонів.
Зріст: висота в холці 1,5-1,9 м. Вага: від 600 до 1000 кг. Тривалість життя: 20-25 років. Характерні ознаки: великий бик з масивною головою; надзвичайно розвинена передня частина тіла та непропорційно звужена задня частина; розмах довгих рогів сягає двох і більше метрів; голова, шия, плечі, передня частина тулуба та плечові частини передніх ніг, передня частина стегон і кінець хвоста вкриті довгою шерстю; на плечах утворюється грива, на підборідді та нижній частині шиї - борода. Харчування: рослинна їжа; один раз на добу відвідують водопій; можуть годуватися при сніговому покриві до 1 м глибиною. Розмноження: вагітність триває близько 9 місяців; самка народжує одне теля, яке залишається з матір'ю до двох-трьох років. Біотоп: відкриті прерії, як рівнинні, так і рідколісся, навіть більш або менш зімкнуті ліси. Спосіб життя: тримаються невеликими стадами - окремо бики (10-12 особин) і окремо корови з телятами (до 20-30 особин); в період гонів дорослі бики приєднуються до стад самок, виганяючи зі стад молодняк старше двох років, і охороняють свій гарем. Мешкає: розповсюджений в Північній Америці.


Американский бизон (Bison bison) во второй половине XIX века был почти истреблен с помощью огнестрельного оружия. В конце XIX века 800 оставшихся американских бизонов были взяты под охрану. Ныне насчитывается около 350 тысяч американских бизонов.
Рост: высота в холке 1,5-1,9 м. Вес: от 600 до 1000 кг. Продолжительность жизни: 20-25 лет. Характерные признаки: большой бык с массивной головой; чрезвычайно развита передняя часть тела и непропорционально сужена задняя часть; размах длинных рогов достигает двух и более метров; голова, шея, плечи, передняя часть туловища и плечевые части передних ног, передняя часть бедер и конец хвоста покрыты длинной шерстью; на плечах образуется грива, на подбородке и нижней части шеи - борода. Питание: растительная еда; один раз в сутки посещают водопой; могут кормиться при снежном покрове до 1 м глубиной. Размножение: беременность длится около 9 месяцев; самка рожает одного телёнка, который остается с матерью до двух-трех лет. Биотоп: открытые прерии, как равнинные, так и редколесье, даже более или менее сомкнутые леса. Образ жизни: держатся небольшими стадами - отдельно быки (10-12 особей) и отдельно коровы с телятами (до 20-30 особей); в период гона взрослые быки присоединяются к стадам самок, выгоняя из стад молодняк старше двух лет, и охраняют свой гарем. Живёт: распространён в Северной Америке.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Скорее всего, это - Бизонобык (Бифало),
гибрид самца американского бизона с обыкновенной коровой (Bos taurus ? Bison bison). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Скорее всего, это - Бизонобык (Бифало),
гибрид самца американского бизона с обыкновенной коровой (Bos taurus ? Bison bison). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Скоріш за все, це - Бізонобик (Біфало), гібрид американського бізона з биком (Bos taurus ? Bison bison).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Бики - Bovinae. Рід: Бик ? Бізон - Bos ? Bison. Вид: Бізонобик (Біфало) - Bos taurus ? Bison bison.


Аскания-Нова. В зоопарке. Скорее всего, это - Бизонобык (Бифало), гибрид американского бизона с быком (Bos taurus ? Bison bison).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Бычьи - Bovinae. Род: Бик ? Бізон - Bos ? Bison. Вид: Бизонобык (Бифало) - Bos taurus ? Bison bison.

Askania-Nova. In the zoo. It is most probably Beefalo (Bos taurus ? Bison bison).


Бізонобик (Біфало) - гібрид самця американського бізона зі звичайною коровою (Bos taurus ? Bison bison). Ці тварини здатні давати життєздатне потомство. На відміну від американського бізона, вони позбавлені горба і легко приручаються. Біфало невибагливі до їжі, стійкіші до хвороб і витриваліші, ніж традиційна велика рогата худоба. М'ясо біфало високо цінується: воно - яскравого червоного кольору та містить набагато менше жирів і холестерину, ніж звичайна яловичина.
Існують також гібриди зубрів зі свійською худобою - зуброни (Bos taurus ? Bison bonasus). Зуброна вперше було виведено Леопольдом Валійським (Leopold Walicki) 1847 року як результат схрещування зубра-самця та свійської корови. Вони витриваліші й стійкіші до хвороб, несприйнятливі до поганої погоди. Як виявилось, зуброни могли розмножуватися тільки в природних умовах, а не на фермах. Програма цієї гібридизації існувала до кінця 1980-х років, потім її результати визнали незадовільними.


Бизонобык (Бифало) - гибрид самца американского бизона с обыкновенной коровой (Bos taurus ? Bison bison). Эти животные способны давать жизнеспособное потомство. В отличие от американского бизона, они лишены горба и легко приручаются. Бифало неприхотливы к пище, более устойчивы к болезням и выносливее, чем традиционный крупный рогатый скот. Мясо бифало высоко ценится: оно - ярко-красного цвета и содержит намного меньше жиров и холестерина, чем обычная говядина.
Существуют также гибриды зубров с домашним скотом - зуброны (Bos taurus ? Bison bonasus). Зуброн впервые был выведен Леопольдом Валийским (Leopold Walicki) в 1847 году как результат скрещивания зубра-самца и домашней коровы. Они выносливые и устойчивые к болезням, невосприимчивы к плохой погоде. Как оказалось, зуброны могли размножаться только в природных условиях, а не на фермах. Программа гибридизации существовала до конца 1980-х, потом ее результаты признали неудовлетворительными.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Скорее всего, это - гибрид зебу (Bos taurus indicus) с крупным рогатым скотом (Bos taurus taurus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Скорее всего, это - гибрид зебу (Bos taurus indicus) с крупным рогатым скотом (Bos taurus taurus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Скорее всего, это - гибрид зебу (Bos taurus indicus) с крупным рогатым скотом (Bos taurus taurus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова.
У зоопарку
. Мабуть, це - один з гібридів зебу (? Bos taurus indicus).


Аскания-Нова.
В зоопарке
. Вероятно, это - один из гибридов зебу (? Bos taurus indicus).


Скоріш за все, це - гібрид зебу (Bos taurus indicus) з великою рогатою худобою (Bos taurus taurus).
Скорее всего, это - гибрид зебу (Bos taurus indicus) с крупным рогатым скотом (Bos taurus taurus).
Askania-Nova. In the zoo. It is most probably а some Zebu (? Bos taurus indicus).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серая украинская порода крупного рогатого скота /серый украинский скот/ (Bos taurus taurus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серая украинская порода крупного рогатого скота /серый украинский скот/ (Bos taurus taurus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Сіра українська порода великої рогатої худоби /сіра українська худоба/ (Bos taurus taurus).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Бики - Bovinae. Рід: Бики - Bos. Вид: Бик - Bos taurus. Підвид: Бик свійський - Bos taurus taurus. Порода: Сіра українська порода великої рогатої худоби /сіра українська худоба/.


Аскания-Нова. В зоопарке. Серая украинская порода крупного рогатого скота /серый украинский скот/ (Bos taurus taurus).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Бычьи - Bovinae. Род: Настоящие быки - Bos. Вид: Дикий бык - Bos taurus. Подвид: Корова - Bos taurus taurus. Порода: Серая украинская порода крупного рогатого скота /серый украинский скот/.

Askania-Nova. In the zoo. Ukrainian Grey Cattle or Ukrainian Steppe Cattle.


Сіра українська порода великої рогатої худоби /сіра українська худоба/ (Bos taurus taurus) - одна з найдревніших порід, яка походить від дикого бика тура (Bos taurus primigenius). Відома перш за все своїми робочими якостями, стійкістю до екстремальних погодних умов, високою життєздатністю. М'ясна худоба - вихід м'яса 55,6%. Биків (волів) використовували як робочих тварин для перевезення вантажів, виконання сільськогосподарських робіт.
Зріст: висота в холці до 2 м. Вага: від 584 до 736 кг. Тривалість життя: 20-25 років. Характерні ознаки: масивна статура; самці крупніші за самок, мають великі широко поставлені роги, які у деяких биків досягають 78 см довжини; масть сіра різноманітних відтінків, інколи зустрічається руда. Харчування: травоїдні. Розмноження: вагітність триває близько 9 місяців; одне, рідко - двоє телят. Біотоп: місцева худоба степової частини України (зокрема Криму) та Північного Кавказу. Спосіб життя: в минулому одна з найпопулярніших порід в Україні; з метою збереження генофонду тварин цієї аборигенної породи утримують на фермах Дніпропетровської та Херсонської областей.


Серая украинская порода крупного рогатого скота /серый украинский скот/ (Bos taurus taurus) - одна из древниших пород, которая происходит от дикого быка тура (Bos taurus primigenius). Известна прежде всего своими рабочими качествами, стойкостью к экстремальным погодным условиям, высокой жизнеспособностью. Мясной скот - выход мяса 55,6%. Быков (волов) использовали в качестве рабочих животных для перевозки грузов, выполнения сельскохозяйственных работ.
Рост: высота в холке до 2 м. Вес: от 584 до 736 кг. Продолжительность жизни: 20-25 лет. Характерные признаки: самцы крупнее самок, имеют большие широко поставленные рога, которые у некоторых быков достигают 78 см длины; масть серая разнообразных оттенков, иногда встречается рыжая. Питание: травоядные. Размножение: беременность длится около 9 месяцев; самка рожает одного, редко - двух телят. Биотоп: местный скот степной части Украины (в частности Крыма) и Северного Кавказа. Образ жизни: в прошлом одна из самых популярных пород в Украине; с целью сохранения генофонда животных этой аборигенной породы содержат на фермах Днепропетровской и Херсонской областей.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Гаял (Bos frontalis).
Фото травня 2013 року.
Гаял (Bos frontalis). Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Бики - Bovinae. Рід: Бик - Bos. Вид: Гаял - Bos frontalis.
Зріст: висота в холці 150-160 см. Вага: 400-700 кг. Тривалість життя: 20-25 років. Характерні ознаки: могутні бики; товсті роги мають округлу форму, загнуті назад; переважне забарвлення шерсті - чорне; ноги сірувато-білі, так звані білі «панчохи». Харчування: трави та листя чагарників. Розмноження: вагітність триває 8-9 місяців; самка народжує одне теля, яке годує 8-9 місяців. Біотоп: високо розташовані лісисті місцевості (до 2 тис. м над рівнем моря). Спосіб життя: гаял - це одомашнений гаур; флегматична та спокійна тварина; використовується як м'ясна худоба; утримують гаялів не так, як свійських корів в Європі; гаяли завжди пасуться на свободі, та коли самця необхідно зловити, його приманюють сіллю або коровою, прив'язаною у лісі. Мешкає: Бірма й Ассаам.


Гаял (Bos frontalis). Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Бычьи - Bovinae. Род: Настоящие быки - Bos. Вид: Гаял - Bos frontalis.
Рост: высота в холке 150-160 см. Вес: 400-700 кг. Продолжительность жизни: 20-25 лет. Характерные признаки: могучие быки; толстые рога имеют округлую форму, загнуты назад; преобладающая расцветка шерсти - чёрная; ноги серовато-белые, так называемые белые «чулки». Питание: травы и листья кустарников. Размножение: беременность длится 8-9 месяцев; самка рожает одного телёнка, которого кормит 8-9 месяцев. Биотоп: высоко расположенные лесистые местности (до 2 тыс. м над уровнем моря); Образ жизни: гаял - это одомашненный гаур; флегматичное и спокойное животное; используется в качестве мясного скота; удерживают гаялов не так, как домашних коров в Европе; гаялы всегда пасутся на свободе, и когда самца необходимо поймать, его приманивают солью или коровой, привязанной в лесу. Живет: Бирма и Ассаам.

Askania-Nova. In the zoo. Gayal (Bos frontalis).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Як (Bos grunniens, Bos mutus).
Фото травня 2013 року.
Як (Bos grunniens, Bos mutus). Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Бики - Bovinae. Рід: Бик - Bos. Вид: Як - Bos grunniens, Bos mutus.
Зріст: висота в холці 150-205 см. Вага: 325-1000 кг. Тривалість життя: 25-30 років. Характерні ознаки: тулуб могутній і міцний; голова помірних розмірів і рівномірно звужується від довгого, високого та плоского лоба до округлої морди; очі малі; роги довгі, але не товсті, широко розставлені, від основи направлені в сторони, а потім загинаються вперед - угору; довжина їх до 95 см; на більшій частині тіла шерсть густа та пряма, а на ногах, боках і череві довга та кошлата, утворює своєрідну суцільну «спідницю», що майже досягає землі; хвіст вкритий довгим волоссям та нагадує кінський. Харчування: трав'янистою рослинністю. Розмноження: гони у вересні; вагітність триває 9 місяців; самка народжує одне теля, яке залишається з матір'ю протягом року. Біотоп: гірські хребти та плоскогір'я. Спосіб життя: дорослі бики утворюють власне стадо з 10-12 особин; корови, напівдорослі бички та телята об'єднуються в стада чисельністю до декількох сотень; старі бики живуть поодинці. Мешкає: Китайська Народна Республіка, Тибет, можливо Індія.


Як (Bos grunniens, Bos mutus). Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Бычьи - Bovinae. Род: Настоящие быки - Bos. Вид: Як - Bos grunniens, Bos mutus.
Рост: высота в холке 150-205 см. Вес: 325-1000 кг. Продолжительность жизни: 25-30 лет. Характерные признаки: туловище могучее и крепкое; голова умеренных размеров и равномерно сужается от длинного, высокого и плоского лба к округлой морде; глаза малые; рога длинные, но не толстые, широко расставленные, от основания направлены в стороны, а затем загибаются вперед - вверх; длина их до 95 см; на большей части тела шерсть густая и прямая, а на ногах, боках и брюхе длинная и лохматая, образует своеобразную сплошную «юбку», которая почти достигает земли; хвост покрыт длинными волосами и напоминает конский. Питание: травянистой растительностью. Размножение: гон в сентябре; беременность длится 9 месяцев; самка рожает одного телёнка, который остается с матерью на протяжении года. Биотоп: горные хребты и плоскогорья. Образ жизни: взрослые быки образуют собственное стадо из 10-12 особей; коровы, полувзрослые бычки и телята, объединяются в стада численностью до нескольких сотен; старые быки живут в одиночку. Живёт: Китайская Народная Республика, Тибет, возможно Индия.

Askania-Nova. In the zoo. Yak (Bos grunniens, Bos mutus).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Азиатский буйвол (Bubalus arnee). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Азиатский буйвол (Bubalus arnee). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Азиатский буйвол (Bubalus arnee). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова.
У зоопарку
. Азійський водяний буйвіл (Bubalus arnee).


Аскания-Нова.
В зоопарке
. Азиатский буйвол (Bubalus arnee).

Askania-Nova.
In the zoo
. Asiatic water buffalo (Bubalus arnee).


Азійський водяний буйвіл (Bubalus arnee). Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Бики - Bovinae. Рід: Буйвіл - Bubalus. Вид: Азійський водяний буйвіл - Bubalus arnee.
Зріст: висота в холці 1,4-1,8 м. Вага: до 800 кг. Тривалість життя: 15-20 років. Характерні ознаки: лоб великий; тулуб дещо довгастий, але кремезний і заокруглений; на загривку виділяється невеликий горб; міцні низькі кінцівки, широкі копита, що можуть сильно розсуватися; роги, біля основи потовщені та розширені, поступово звужуються і закінчуються тупими кінцями; рідка, жорстка щетиниста шерсть; тварини мають переважно темно-сірий або майже чорний колір. Харчування: лугові злаки та жорстка осока необроблених полів. Розмноження: гони припадають на осінь; вагітність триває близько 10 місяців; самка народжує одне теля. Біотоп: живе тільки в болотистих місцевостях, у пониззях річок поряд з невеликими озерами, чи біля невеликих лагун вздовж морського узбережжя. Спосіб життя: живуть більш-менш великими стадами. Мешкає: одомашнений і зустрічається в багатьох країнах (Індія, Непал, Таїланд, Південь Китаю, Лаос, острів Калімантан і Філіппінські острови).


Азиатский буйвол (Bubalus arnee). Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Бычьи - Bovinae. Род: Буйвол - Bubalus. Вид: Азиатский буйвол - Bubalus arnee.
Рост: высота в холке 1,4-1,8 м. Вес: до 800 кг. Продолжительность жизни: 15-20 лет. Характерные признаки: лоб большой; туловище несколько вытянутое, но крепкое и закруглённое; на загривке выделяется небольшой горб; крепкие низкие конечности, широкие копыта, которые могут сильно раздвигаться; рога, около основы утолщенные и расширенные, постепенно сужаются и заканчиваются тупыми концами; редкая, жёсткая щетинистая шерсть; животные имеют преимущественно темно серый или почти чёрный цвет. Питание: луговые злаки и жесткая осока необработанных полей. Размножение: гон приходится на осень; беременность длится около 10 месяцев; самка рожает одного телёнка. Биотоп: живет только в болотистых местностях, в низовьях рек рядом с небольшими озерами, или около небольших лагун вдоль морского побережья. Образ жизни: живут более-менее крупными стадами. Живёт: одомашнен и встречается во многих странах (Индия, Непал, Таиланд, Юг Китая, Лаос, остров, Калимантан и Филиппинские острова).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Африканский буйвол (Syncerus caffer).
Фото травня 2013 року.
Буйвіл африканський (Syncerus caffer). Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Бики - Bovinae. Рід: Буфало - Syncerus. Вид: Буйвіл африканський - Syncerus caffer.
Зріст: висота в холці 150-180 см. Вага: 600-900 кг. Тривалість життя: 20-25 років. Характерні ознаки: масивний бик; роги на лобі розширені та сплощені куленепробивним «шоломом»; має темно-буре або чорне забарвлення, шерсть у молодняка густа, у старих тварин її майже немає; вуха дуже великі, звислі та кошлаті. Харчування: соковитою травою, листям чагарників. Розмноження: вагітність триває близько 11 місяців; перед отеленням самка на декілька днів віддаляється від стада; телята залишаються біля матері до двох років. Біотоп: рівнини, на яких є джерела води, первісні ліси та чагарникові зарослі, а також відкритий степ. Спосіб життя: в спокійних місцях, де тварин не турбують, тримається стадами, які складаються з сотень, іноді тисяч тварин, а там де турбують - 30-60 особин. Мешкає: Східна частина Африки.


Африканский буйвол (Syncerus caffer). Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Бычьи - Bovinae. Род: Африканские буйволы - Syncerus. Вид: Африканский буйвол - Syncerus caffer.
Рост: высота в холке 150-180 см. Вес: 600-900 кг. Продолжительность жизни: 20-25 лет. Характерные признаки: массивный бык; рога на лбу расширенные и уплощённые пуленепробиваемым «шлемом»; имеет темно бурую или чёрную расцветку, шерсть у молодняка густая, у старых животных её почти нет; уши очень большие, обвисшие и лохматые. Питание: сочной травой, листьями кустарников. Размножение: беременность длится около 11 месяцев; перед отёлом самка на несколько дней отдаляется от стада; телята остаются около матери до двух лет. Биотоп: равнины, на которых есть источники воды, первобытные леса и кустарниковые заросшие, а также открытая степь. Образ жизни: в спокойных местах, где животных не тревожат, держится стадами, состоящими из сотен, иногда тысяч животных, а там где тревожат - 30-60 особей. Живёт: Восточная часть Африки.

Askania-Nova. In the zoo. African buffalo or Cape buffalo (Syncerus caffer).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Нильгау (Boselaphus tragocamelus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Нильгау (Boselaphus tragocamelus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Нільгау (Boselaphus tragocamelus).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Бикові - Bovinae. Рід: Нільгау - Boselaphus. Вид: Нільгау - Boselaphus tragocamelus.


Аскания-Нова. В зоопарке. Нильгау (Boselaphus tragocamelus).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Бычьи - Bovinae. Род: Гну - Boselaphus. Вид: Нильгау - Boselaphus tragocamelus.

Askania-Nova. In the zoo. Nilghai, Blue bull (Boselaphus tragocamelus).


Нільгау (Boselaphus tragocamelus) мають цікаві правила боїв самців за самку: вони буцаються, ставши на коліна.
Зріст: висота в холці до 150 см. Вага: до 200 кг. Тривалість життя: 15-20 років. Характерні ознаки: антилопа з довгими ногами; самці значно крупніші за самок, блакитно-сірі, мають короткі, прямі, косо поставлені роги; самки комолі (безрогі), рудувато-коричневого кольору. Харчування: молоді паростки та листя дерев і чагарників. Розмноження: гони починаються в березні; вагітність триває близько 8 місяців; самка приносить два, інколи одне теля, які затаюються перші тижні життя. Біотоп: типові савани та великі низько-трав'янисті рівнини. Спосіб життя: рідколісся та чагарникові зарості; тримаються невеликими групами або поодинці. Мешкає: Індія.


Нильгау (Boselaphus tragocamelus) имеют интересные правила боев самцов по самку: они бодаются, став на колени.
Рост: высота в холке до 150 см. Вес: до 200 кг. Продолжительность жизни: 15-20 лет. Характерные признаки: антилопа с длинными ногами; самцы значительно крупнее самок, серо-голубые, имеют короткие, прямые, косо поставленные рога; самки безрогие, рыжевато-коричневого цвета. Питание: молодые побеги и листья деревьев и кустарников. Размножение: гон начинается в марте; беременность длится около 8 месяцев; самка приносит два, иногда одного телёнка, которые затаиваются первые недели жизни. Биотоп: типичные саванны и большие низко-травянистые равнины. Образ жизни: редколесье и заросли кустарников; держатся небольшими группами или в одиночку. Живёт: Индия.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Канна (Taurotragus oryx). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Канна (Taurotragus oryx). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Канна звичайна (Taurotragus oryx).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Бикові - Bovinae. Рід: Канна - Taurotragus. Вид: Канна звичайна - Taurotragus oryx.


Аскания-Нова. В зоопарке. Канна (Taurotragus oryx).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Бычьи - Bovinae. Род: Канны - Taurotragus. Вид: Канна - Taurotragus oryx.

Askania-Nova. In the zoo. Common eland (Taurotragus oryx).


Канна звичайна (Taurotragus oryx) - найкрупніша з африканських антилоп.
Зріст: висота в холці 160-180 см. Вага: 500-700 кг. Тривалість життя: 15-20 років. Характерні ознаки: роги прямі, у нижній третині закручені подібно до штопора зі спіральними ребрами, досягають довжини 1 метра; статура важка, масивна; на горлі у тварин є товста складка шкіри - підгруддя; в забарвленні переважає блідо- або темно-рудий колір; характерні білі поперечні смуги на боках. Харчування: соковиті трави, листя чагарників, плоди. Розмноження: вагітність триває близько 9 місяців; самка народжує одне теля, яке перші тижні затаюється. Біотоп: зріджені ліси, савани та рівнини, вкриті чагарниками. Спосіб життя: тримаються групами по 8-10 тварин, іноді (особливо під час міграцій) утворюють великі стада. Мешкає: посушливі райони Африки на південь від Сахари.


Канна (Taurotragus oryx) - самая крупная из африканских антилоп.
Рост: высота в холке 160-180 см. Вес: 500-700 кг. Продолжительность жизни: 15-20 лет. Характерные признаки: рога прямые, в нижней трети закрученные подобно штопору со спиральными ребрами, достигают длины 1 метра; телосложение тяжёлое, массивное; на горле у животных есть толстая складка кожи - подгрудок; в расцветке преобладает бледно- или тёмно-рыжий цвет; характерны белые поперечные полосы на боках. Питание: сочные травы, листья кустарников, плоды. Размножение: беременность длится около 9 месяцев; самка рожает одного телёнка, который первые недели затаивается. Биотоп: разреженные леса, саванны и равнины, покрытые кустарниками. Образ жизни: держатся группами по 8-10 животных, иногда (особенно во время миграций) образуют большие стада. Живёт: засушливые районы Африки к югу от Сахары.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Голубой гну (Connochaetes taurinus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Голубой гну (Connochaetes taurinus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Гну блакитний (Connochaetes taurinus).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Бубалові - Alcelaphinae. Рід: Гну - Connochaetes. Вид: Гну блакитний - Connochaetes taurinus.


Аскания-Нова. В зоопарке. Голубой гну (Connochaetes taurinus).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Бубалы - Alcelaphinae. Род: Гну - Connochaetes. Вид: Голубой гну - Connochaetes taurinus.

Askania-Nova. In the zoo. Blue wildebeest, also called the common wildebeest or the white-bearded wildebeest (Connochaetes taurinus).


Гну блакитний (Connochaetes taurinus) - одна з небагатьох африканських антилоп, що збереглися в значних кількостях за межами національних парків, заповідників тощо.
Зріст: 130-145 см. Вага: 250-270 кг. Тривалість життя: 20-25 років. Характерні ознаки: короткий тулуб з покатою спиною, відносно тонкі ноги з гострими ратицями, велика важка голова на сильній короткій шиї, кошлата грива, гладкі вигнуті роги; окрас волосяного покриву блакитно-сірий, по боках тварини проходять темні поперечні смуги, грива та хвіст чорні; самці крупніші за самок, у них довші (до 85 см) та товщі роги. Харчування: трав'янисті рослини, листя та пагони кущів. Розмноження: гони відбуваються у квітні; вагітність триває близько 9 місяців; самка народжує одне теля, яке з перших годин життя йде за матір'ю. Біотоп: типові савани та великі низько-трав'янисті рівнини. Спосіб життя: тримаються стадами різної кількості від 5 до декількох десятків особин; ведуть кочовий спосіб життя, іноді об'єднуються у величезні стада, що нараховують сотні та навіть тисячі гну. Мешкає: Східна та Південна Африка.


Голубой гну (Connochaetes taurinus) - одна из немногих африканских антилоп, сохранившихся в значительных количествах за пределами национальных парков, заповедников и т.п.
Рост: 130-145 см. Вес: 250-270 кг. Продолжительность жизни: 20-25 лет. Характерные признаки: короткое туловище с покатой спиной, относительно тонкие ноги с острыми копытами, большая тяжелая голова на сильной короткой шее, лохматая грива, гладкие выгнутые рога; окрас волосяного покрова серо-голубой, по бокам животного проходят темные поперечные полосы, грива и хвост чёрные; самцы крупнее самок, у них более длинные (до 85 см) и более толстые рога. Питание: травянистые растения, листья и побеги кустов. Размножение: гон происходит в апреле; беременность длится около 9 месяцев; самка рожает одного телёнка, который с первых часов жизни идет за матерью. Биотоп: типичные саванны и большие низко-травянистые равнины. Образ жизни: держатся стадами разной численности от 5 до нескольких десятков особей; ведут кочевой образ жизни, иногда объединяются в огромные стада, насчитывающие сотни и даже тысячи гну. Живёт: Восточная и Южная Африка.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Аравийский орикс (Oryx leucoryx). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Аравийский орикс (Oryx leucoryx). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Орикс білий, або аравійський орикс (Oryx leucoryx).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Шаблерогові антилопи - Hippotraginae. Рід: Орикс, або сарнобик - Oryx. Вид: Орикс білий, або аравійський орикс - Oryx leucoryx.


Аскания-Нова. В зоопарке. Аравийский орикс (Oryx leucoryx).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Саблерогие антилопы - Hippotraginae. Род: Ориксы, или сернобыки - Oryx. Вид: Аравийский орикс - Oryx leucoryx.

Askania-Nova. In the zoo. Arabian oryx or white oryx (Oryx leucoryx).


Орикс білий, або аравійський орикс (Oryx leucoryx): після 1972 року всі тварини, що жили на волі, повністю зникли. На початку 1980-х років почала працювати всесвітня програма з розведення білих ориксів, заснована лише на невеликій групі тварин із зоопарків та приватного володіння. Результати цієї програми виявилися дуже успішними.
Зріст: висота в холці 90 см. Вага: 65-70 кг. Тривалість життя: 12-15 років. Характерні ознаки: міцна мускулиста антилопа з невеликим горбом на холці; витончені, гострі роги, трохи загнуті назад; у самців роги досягають довжини 75 см; тулуб кремовий, або яскраво-білий, з контрастними шоколадно-коричневими плямами на голові, кінцівках і хвості; завдяки смузі, яка йде від рогів до очей і тягнеться до нижньої щелепи, здалеку тварина здається загнузданою. Харчування: трав'янисті рослини, листя та пагони кущів. Розмноження: вагітність триває близько 9 місяців; самка народжує одне теля, яке в перші дні життя затаюється. Біотоп: рівнинні та пагорбкові місцевості, вкриті чагарником; зрідка виходить у відкритий степ, а також часто зустрічається в пустелі. Спосіб життя: живуть зазвичай парами чи дуже невеликими групами по 6-12 особин; старі самці часто живуть поодиноко. Мешкає: Південна Аравія (заповідники, заказники та національні парки).


Аравийский орикс (Oryx leucoryx): после 1972 года все животные, жившие на свободе, полностью исчезли. В начале 1980-х годов начала работать всемирная программа по разведению аравийских ориксов, основанная лишь на небольшой группе животных из зоопарков и частного владения. Результаты этой программы оказались очень успешными.
Рост: высота в холке 90 см. Вес: 65-70 кг. Продолжительность жизни: 12-15 лет. Характерные признаки: крепкая мускулистая антилопа с небольшим горбом на холке; утонченные, острые рога, немного загнутые назад; у самцов рога достигают длины 75 см; туловище кремовое, или ярко-белое, с контрастными шоколадно-коричневыми пятнами на голове, конечностях и хвосте; благодаря полосе, которая идет от рогов к глазам и тянется к нижней челюсти, издалека животное кажется взнузданным. Питание: травянистые растения, листья и побеги кустов. Размножение: беременность длится около 9 месяцев; самка рожает одного телёнка, который в первые дни жизни затаивается. Биотоп: равнинные и холмистые местности, покрытые кустарником; изредка выходит в открытую степь, а также часто встречается в пустыне. Образ жизни: живут обычно парами или очень небольшими группами по 6-12 особей; старые самцы часто живут в одиночку. Живёт: Южная Аравия (заповедники, заказники и национальные парки).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Муфлон європейський (Ovis musimon). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Муфлон європейський (Ovis musimon). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Муфлон європейський (Ovis musimon). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова.
У зоопарку
. Муфлон європейський (Ovis musimon).


Аскания-Нова.
В зоопарке
. Европейский муфлон (Ovis musimon).

Askania-Nova.
In the zoo
. Mouflon (Ovis musimon).


Муфлон європейський (Ovis musimon). Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Козлові - Caprinae. Рід: Баран - Ovis. Вид: Муфлон європейський - Ovis musimon.
Зріст: довжина тіла самців 110-114 см, висота в холці 65-83 см. Вага: самців 40-50 кг, самок до 36 кг. Тривалість життя: 14-16 років. Характерні ознаки: тварина невеликих розмірів; окрас тулуба взимку рудувато-коричневий, влітку - рудувато-бурий; самці мають роги. Харчування: злаки та різні трави; зимою - листя зимово-зелених рослин, тонкі гілки кущів, хвоя ялівцю та сосни. Розмноження: період парування жовтень-листопад; народження потомства відбувається у квітні. Біотоп: гірські ліси; для випасу використовують безлісі схили, прилеглі галявини. Спосіб життя: зимою груповий (по 12-18 особин), влітку - по 3-5 особин випасаються ранками та вечорами, вдень відпочивають в глибині лісу, під скелями. Мешкає: острови Середземного моря (Корсика, Сардинія); гірські райони.


Европейский муфлон (Ovis musimon). Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Козьи - Caprinae. Род: Бараны - Ovis. Вид: Европейский муфлон - Ovis musimon.
Рост: длина тела самцов 110-114 см, высота в холке 65-83 см. Вес: самцов 40-50 кг, самок до 36 кг. Продолжительность жизни: 14-16 лет. Характерные признаки: животное небольших размеров; окрас туловища зимой рыжевато-коричневый, летом - рыжевато-бурый; самцы имеют рога. Питание: злаки и разные травы; зимой - листья зимне-зеленых растений, тонкие ветви кустов, хвоя можжевельника и сосны. Размножение: период спаривания октябрь-ноябрь; рождение потомства происходит в апреле. Биотоп: горные леса; для выпаса используют безлесые склоны, прилегающие опушки. Образ жизни: зимой групповой (по 12-18 особей), летом - по 3-5 особей выпасаются по утрам и вечерам, днем отдыхают в глубине леса, под скалами. Живёт: острова Средиземного моря (Корсика, Сардиния); горные районы.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Сибирский горный козёл (Capra sibirica).
Фото травня 2013 року.
Сибірський гірський козел (Capra sibirica). Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Козлові - Caprinae. Рід: Козел - Capra. Вид: Сибірський гірський козел - Capra sibirica.
Зріст: 92-105 см. Вага: самців 100-110 кг, самиць 50-60 кг. Тривалість життя: до 14-15 років. Характерні ознаки: тварина великих розмірів, довжина тіла 145-165 см, у самців є великі дугоподібні роги та борода довжиною 15-20 см; у самок роги короткі, а борода взагалі відсутня; окрас волосяного покриву сірувато-бурий. Харчування: живиться різними травами, листям, гілками дерев ї кущів, восени поїдає ягоди шипшини, смородини тощо. Розмноження: народження потомства відбувається протягом травня-червня. Біотоп: гірські райони, скелясті високогір'я. Спосіб життя: стадна тварина. Мешкає: гірські хребти південного Сибіру, Середня і Центральна Азія.


Сибирский горный козёл (Capra sibirica). Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Козьи - Caprinae. Род: Горные козлы - Capra. Вид: Сибирский горный козёл - Capra sibirica.
Рост: 92-105 см. Вес: самцов 100-110 кг, самок 50-60 кг. Продолжительность жизни: до 14-15 лет. Характерные признаки: животное больших размеров, длина тела 145-165 см, у самцов есть большие дугообразные рога и борода длиной 15-20 см; у самок рога короткие, а борода совсем отсутствует; окрас волосяного покрова серовато-бурый. Питание: питается разными травами, листьями, ветвями деревьев и кустов, осенью поедает ягоды шиповника, смородины, и т.п. Размножение: рождение потомства происходит в течение мая-июня. Биотоп: горные районы, скалистые высокогорья. Образ жизни: стадное животное. Живёт: горные хребты южной Сибири, Средняя и Центральная Азия.

Askania-Nova. In the zoo. Siberian ibex (Capra sibirica).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Винторогий козёл, или мархур (Capra falconeri). Самка. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Винторогий козёл, или мархур (Capra falconeri). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Козел гвинторогий (Capra falconeri).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Козлові - Caprinae. Рід: Козел - Capra. Вид: Козел гвинторогий - Capra falconeri.


Аскания-Нова. В зоопарке. Винторогий козёл, или мархур (Capra falconeri).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Козьи - Caprinae. Род: Горные козлы - Capra. Вид: Винторогий козёл, или мархур - Capra falconeri.

Askania-Nova. In the zoo. Markhor (Capra falconeri).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Винторогий козёл, или мархур (Capra falconeri). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Винторогий козёл, или мархур (Capra falconeri). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Винторогий козёл, или мархур (Capra falconeri). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. Козел гвинторогий (Capra falconeri).

Аскания-Нова. Винторогий козёл, или мархур (Capra falconeri).

Askania-Nova. In the zoo. Markhor (Capra falconeri).


Козел гвинторогий (Capra falconeri) населяє круті схили ущелин, скелі й урвища на висоті від 500 до 3500 метрів.
Зріст: 85-115 см. Вага: 25-32 кг. Тривалість життя: до 14-16 років. Характерні ознаки: гвинтоподібні роги. Харчування: живиться різними травами, поїдає листя та гілки деяких кущів, зимово-висохлі та зимово-зелені трави, полин, хвою арчі. Розмноження: статева зрілість настає на другий рік життя; вагітність триває близько 6 місяців; в травні самки народжують 1-2 козеня. Біотоп: узгір'я, на яких скелясті ділянки перемежовуються трав'янистими галявинами та заростями чагарників на висоті від 1000 до 3000 м над рівнем моря. Спосіб життя: влітку тварини піднімаються високо в гори, взимку спускаються в нижні пояси гір; живуть невеликими групами: влітку - по 4-5 особин, взимку - по 2-3 десятки особин. Мешкає: поширений у горах Середньої Азії (Кашмір, Пенджаб, Гімалаї, Туркменія, Узбекистан, Таджикистан). У колекції зоопарку «Асканія-Нова» - з 1896 року. Добре розмножується.


Винторогий козёл, или мархур (Capra falconeri) населяет крутые склоны ущелий, скалы и обрывы на высоте от 500 до 3500 метров.
Рост: 85-115 см. Вес: 25-32 кг. Продолжительность жизни: до 14-16 лет. Характерные признаки: винтообразные рога. Питание: питается разными травами, поедает листья и ветви некоторых кустов, зимне-высохшие и зимне-зеленые травы, полынь, хвою арчи. Размножение: половая зрелость наступает на второй год жизни; беременность длится около 6 месяцев; в мае самки рожают 1-2 козлят. Биотоп: горные возвышенности, на которых скалистые участки перемежевываются травянистыми полянами и зарослями кустарников на высоте от 1000 до 3000 м над уровнем моря. Образ жизни: летом животные поднимаются высоко в горы, зимой спускаются в нижние пояса гор; живут небольшими группами: летом - по 4-5 особей, зимой - по 2-3 десятки особей. Живёт: распространён в горах Средней Азии (Кашмир, Пенджаб, Гималаи, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан). В коллекции зоопарка «Аскания-Нова» - с 1896 года. Хорошо размножается.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Гривистый баран (Ammotragus lervia).
Фото травня 2013 року.
Гривастий баран (Ammotragus lervia). Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Жуйні - Ruminantia. Родина: Бикові, або Порожнисторогі - Bovidae (Cavicornia). Підродина: Козлові - Caprinae. Рід: Гривастий баран - Ammotragus. Вид: Гривастий баран - Ammotragus lervia.
Зріст: 75-100 см, довжина тіла 130-165 см. Вага: самців 100-140 кг, самиць 40-50 кг. Тривалість життя: 12-17 років. Характерні ознаки: рога мають самці (довжина 80 см) і самки (40 см); нижня частина шиї, передня частина грудей і верхні відділи передніх ніг вкрито довгим волоссям, яке утворює своєрідну гриву. Харчування: живиться травою та лишайниками. Розмноження: успішно розмножується в умовах напіввільного утримання протягом цілого року, хоча має два явно виражених періоди парування: осінній і весняний; тривалість вагітності 150-165 днів. Біотоп: мешкає в гірських пустелях. Спосіб життя: тримається невеликими групами, що складаються з самця, самок і молодих тварин різного віку; зустрічаються поодинокі тварини. Мешкає: Північна Африка, Атлаські гори.


Гривистый баран (Ammotragus lervia). Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Жвачные - Ruminantia. Семейство: Полорогие - Bovidae. Подсемейство: Козьи - Caprinae. Род: Гривистые бараны - Ammotragus. Вид: Гривистый баран - Ammotragus lervia.
Рост: 75-100 см, длина тела 130-165 см. Вес: самцов 100-140 кг, самок 40-50 кг. Продолжительность жизни: 12-17 лет. Характерные признаки: рога имеют самцы (длина 80 см) и самки (40 см); нижняя часть шеи, передняя часть груди и верхние отделы передних ног покрыты длинными волосами, которые образуют своеобразную гриву. Питание: питается травой и лишайниками. Размножение: успешно размножается в условиях полусвободного содержания в течение целого года, хотя имеет два явно выраженных периода спаривания: осенний и весенний; продолжительность беременности 150-165 дней. Биотоп: живет в горных пустынях. Образ жизни: держится небольшими группами, которые состоят из самца, самок и молодых животных разного возраста; встречаются одиночные животные. Живёт: Северная Африка, Атласские горы.

Askania-Nova. In the zoo. Barbary sheep (Ammotragus lervia).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Двогорбий верблюд (Camelus bactrianus).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Верблюдовиді (Мозоленогі) - Tylopoda. Родина: Верблюдові - Camelidae. Рід: Верблюд - Camelus. Вид: Двогорбий верблюд - Camelus bactrianus.


Аскания-Нова. В зоопарке. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Мозоленогие - Tylopoda. Семейство: Верблюдовые - Camelidae. Род: Верблюды - Camelus. Вид: Двугорбый верблюд - Camelus bactrianus.

Askania-Nova. In the zoo. Bactrian camel (Camelus bactrianus).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. Двогорбий верблюд (Camelus bactrianus).

Аскания-Нова. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus).

Askania-Nova. In the zoo. Bactrian camel (Camelus bactrianus).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. Двогорбий верблюд (Camelus bactrianus).

Аскания-Нова. Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus).

Askania-Nova. In the zoo. Bactrian camel (Camelus bactrianus).


Двогорбий верблюд (Camelus bactrianus) - ссавець з родини верблюдових. Широко поширений в Азії в якості домашньої тварини для перевезення вантажів, однак його дикі популяції вкрай нечисленні та знаходяться під загрозою зникнення.
Зріст: висота в холці 180-210 см. Вага: 450-690 кг. Тривалість життя: до 30 років. Характерні ознаки: велика тварина з довгою шиєю та двома жировими горбами; довжина тіла - 250-360 см. Добре переносять як сильні морози, так і палючу спеку. Харчування: трава, сіно, може поїдати неїстівну для інших тварин верблюжу колючку, солянки, саксаул тощо. Бактріани вміють обходитися багато днів без води і випивати більше ніж 100 літрів за лічені хвилини. Здатні пити навіть солону та застояну воду. Розмноження: період парування (гони) у січні-лютому; вагітність триває близько 13 місяців. Біотоп: зона пустель та напівпустель; влітку - в глухих заростях кущів, взимку - в горах, які захищають їх від вітрів. Спосіб життя: дикі верблюди в природі тримаються табунами по 5-9 особин самок і молодняка під наглядом дорослого самця. Мешкає: Заалтайська Гобі (Монголія).


Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus) - млекопитающее из семейства верблюдовых. Широко распространён в Азии в качестве домашнего животного для перевозки грузов, однако его дикие популяции крайне немногочисленны и находятся под угрозой исчезновения.
Рост: высота в холке 180-210 см. Вес: 450-690 кг. Продолжительность жизни: до 30 лет. Характерные признаки: большое животное с длинной шеей и двумя жировыми горбами; длина тела - 250-360 см. Хорошо переносят как сильные морозы, так и обжигающую жару. Питание: трава, сено, может поедать несъедобную для других животных верблюжью колючку, солянки, саксаул и тому подобное; умеют обходиться много дней без воды и выпивать более чем 100 литров за считанные минуты; способны пить даже солёную и застоявшуюся воду. Размножение: период спаривания (гон) в январе-феврале; беременность длится около 13 месяцев. Биотоп: зона пустынь и полупустынь; летом - в глухих заростях кустов, зимой - в горах, которые защищают их от ветров. Образ жизни: дикие верблюды в природе держатся табунами по 5-9 особей самок и молодняка под надзором взрослого самца. Живёт: Заалтайская Гоби (Монголия).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Гуанако (Lama guanicoe). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Гуанако (Lama guanicoe). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Гуанако (Lama guanicoe).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Верблюдовиді (Мозоленогі) - Tylopoda. Родина: Верблюдові - Camelidae. Рід: Лами - Lama. Вид: Гуанако - Lama guanicoe.


Аскания-Нова. В зоопарке. Гуанако (Lama guanicoe).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Мозоленогие - Tylopoda. Семейство: Верблюдовые - Camelidae. Род: Ламы - Lama. Вид: Гуанако - Lama guanicoe.

Askania-Nova. In the zoo. Guanaco (Lama guanicoe).


Гуанако (Lama guanicoe) - ссавець роду лам родини верблюдових. Вважається предком одомашенних лам.
Тварина стрункої, легкої статури, по пропорціях нагадує оленя або антилопу, але з більш витягнутою шиєю. Довга шия гуанако служить балансиром при ходьбі та бігу. Довжина тіла 120-175 см, довжина хвоста - 15-25 см, висота в загривку 90-130 см; маса - 115-140 кг. Кінцівки двопалі, збереглися тільки третій і четвертий пальці. Ступні вузькі, рухомі, між пальцями глибоко розчленовані.
Мешкає в пампах, напівпустелях і високогорьях Анд від південного Перу через Чилі та Аргентину до Вогняної Землі. Невелика популяція існує в західному Парагваї. Піднімається до висоти 4000 м над рівнем моря.
Гуанако здатний розвивати швидкість до 56 км/год. Біг важливий для виживання цих тварин, оскільки вони мешкають на відкритих місцях. До того ж, ці тварини - чудові плавці. Ці травоїдні тварини здатні довгий час обходитися без води. Природними ворогами гуанако є собаки, гривасті вовки та пуми.
Гуанако - стадна полігамна тварина. Один дорослий самець водить до 20 голів самок і молодих особин, виганяючи самців, що підросли (старше 6-12 місяців). У сімейні групи входять тільки 18% дорослих самців; інші живуть чоловічими групами або поодинці. Вагітність триває 11 місяців. Народжується один, рідше два дитинчата. Молочне годування продовжується 4 місяці. Статевозрілими самки стають до 2 років. Тривалість життя в природі - 20 років; у неволі до 28 років.


Гуанако (Lama guanicoe) - млекопитающее рода лам семейства верблюдовых. Считается предком одомашненной ламы.
Животное стройного, лёгкого телосложения, по пропорциям напоминающее оленя или антилопу, но с более вытянутой шеей. Длинная шея гуанако служит балансиром при ходьбе и беге. Длина тела 120-175 см, длина хвоста - 15-25 см, высота в холке 90-130 см; масса - 115-140 кг. Конечности двупалые, сохранились только третий и четвертый пальцы. Ступни узкие, подвижные, между пальцами глубоко расчленены.
Обитает в пампасах, полупустынях и высокогорьях Анд от южного Перу через Чили и Аргентину до Огненной Земли. Небольшая популяция есть в западном Парагвае. Поднимается до высоты 4000 м над уровнем моря.
Гуанако способен развивать скорость до 56 км/ч. Бег важен для выживания этих животных, поскольку обитают они на открытых местах. К тому же, эти животные - прекрасные пловцы. Эти травоядные животные способны долгое время обходиться без воды. Естественными врагами гуанако являются собаки, гривистые волки и пумы.
Гуанако - стадное полигамное животное. Один взрослый самец водит до 20 голов самок и молодых особей, выгоняя подросших самцов (старше 6-12 месяцев). В семейные группы входят только 18% взрослых самцов; остальные живут мужскими группами или поодиночке. Беременность длится 11 месяцев. Рождается один, редко два детеныша. Молочное кормление продолжается 4 месяца. Половозрелыми самки становятся к 2 годам. Продолжительность жизни - 20 лет; в неволе до 28 лет.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Лама (Lama glama). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Лама (Lama glama). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Лама (Lama glama).
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Верблюдовиді (Мозоленогі) - Tylopoda. Родина: Верблюдові - Camelidae. Рід: Лами - Lama. Вид: Лама - Lama glama.


Аскания-Нова. В зоопарке. Лама (Lama glama).
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Мозоленогие - Tylopoda. Семейство: Верблюдовые - Camelidae. Род: Ламы - Lama. Вид: Лама - Lama glama.

Askania-Nova. In the zoo. Llama (Lama glama).


Лама (Lama glama) - одомашнений ссавець роду лам родини верблюдових.
Зріст: в холці до 1,2 м, до вершини голови 1,5-1,6 м. Вага: до 75 кг. Тривалість життя: до 25-30 років. Характерні ознаки: довжина тіла до 225 см; окрас - від білого до чорного чи червоно-коричневого. Харчування: різні трави, чагарники, листя дерев. Розмноження: сезон парування - в серпні-вересні, інколи в інші періоди року. Біотоп: плоскогір'я Перу та Болівії, Чилі, Аргентини. Спосіб життя: як свійська тварина утримується групами до 1000 особин; використовується для перевезення вантажів. Мешкає: Південна Америка.


Лама (Lama glama) - одомашненное млекопитающее рода лам семейства верблюдовых.
Рост: в холке до 1,2 м, до вершины головы 1,5-1,6 м. Вес: до 75 кг. Продолжительность жизни: до 25-30 лет. Характерные признаки: длина тела до 225 см; окрас - от белого до чёрного или красно-коричневого. Питание: разные травы, кустарники, листья деревьев. Размножение: сезон спаривания - в августе-сентябре, иногда в другие периоды года. Биотоп: плоскогорья Перу и Боливии, Чили, Аргентины. Образ жизни: как домашнее животное содержится группами до 1000 особей; используется для перевозки грузов. Живёт: Южная Америка.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Альпака (Vicugna pacos). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Альпака (Vicugna pacos). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Альпака (Vicugna pacos). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова.
У зоопарку
. Альпака (Vicugna pacos).


Аскания-Нова.
В зоопарке
. Альпака (Vicugna pacos).

Askania-Nova.
In the zoo
. Alpaca (Vicugna pacos).


Альпака (Vicugna pacos). Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Ссавці - Mammalia. Ряд: Парнокопитні - Artiodactyla. Підряд: Верблюдовиді (Мозоленогі) - Tylopoda. Родина: Верблюдові - Camelidae. Рід: Вікунья - Vicugna. Вид: Альпака - Vicugna pacos.
Зріст: висота в холці 94-104 см. Вага: 55-65 кг. Тривалість життя: 15-30 років. Характерні ознаки: має довгу тонку м'яку шерсть, яка за якістю (як сировина для текстильної промисловості) переважає шерсть інших ссавців; тварини частіше одного білого або чорного кольору, проте трапляються і строкаті. Харчування: рослинна їжа; один раз на добу відвідують водопій. Розмноження: вагітність триває близько 10 місяців; малята залишаються з матір'ю до трьох років. Біотоп: утримують великими стадами, які цілий рік пасуться на високих гірських луках; їх женуть униз тільки на час стрижки. Спосіб життя: одомашнена тварина, яку розводять заради вовни; якщо тварину стрижуть двічі за рік, то отримують понад 1 кг дуже гарної вовни; із шкур виготовляють домашні туфлі та килимки. Мешкає: розповсюджені в Перу.


Альпака (Vicugna pacos). Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Млекопитающие - Mammalia. Отряд: Парнокопытные - Artiodactyla. Подотряд: Мозоленогие - Tylopoda. Семейство: Верблюдовые - Camelidae. Род: Викуньи - Vicugna. Вид: Альпака - Vicugna pacos.
Рост: высота в холке 94-104 см. Вес: 55-65 кг. Продолжительность жизни: 15-30 лет. Характерные признаки: имеет длинную тонкую мягкую шерсть, которая по качеству (как сырье для текстильной промышленности) превосходит шерсть других млекопитающих; животные чаще одного белого или чёрного цвета, однако бывают и пестрые. Питание: растительная еда; один раз в сутки посещают водопой. Размножение: беременность длится около 10 месяцев; малыши остаются с матерью до трех лет. Биотоп: содержат большими стадами, которые целый год пасутся на высоких горных лугах; их гонят вниз только на время стрижки. Образ жизни: одомашненное животное, которое разводят ради шерсти; если животное стригут дважды в год, то получают свыше 1 кг очень красивой шерсти; из шкур изготавливают домашние туфли и коврики. Живёт: распространены в Перу.Першоджерела:
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.
# Вікіпедія.


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100