Клименко Сергій. Фото. Братислава (Словаччина), квітень 2018 року
Братислава (Словаччина), квітень 2018 року
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Братислава (Словакия), апрель 2018 года
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Братислава (Bratislava) - столиця Словацької республіки (Slovenska republika). Найбільше місто Словаччини (близько 450 тис. мешканців), розташоване по обидва береги Дунаю, у передгір'ї Малих Карпат. Місто безпосередньо примикає до кордону з Австрією та Угорщиною.
До V століття на територіях довкола Братислави утвердилися стародавні слов'янські племена, які дещо пізніше, на завершальному етапі Великого переселення, заснували Велику Моравію - одну з найбільших європейських держав раннього Середньовіччя. Саме в ті часи в письмових джерелах з'явилася перша згадка про Братиславу (IX століття), як про великий укріплений пункт князівства.
На початку X століття Велика Моравія впала під натиском угорців. Вирішальна битва відбулася 907 року біля стін Братислави. Місто опинилося в складі Угорщини та стало іменуватися Пожонь. До середини XII століття Пожонь отримав статус вільного королівського міста. У цей час почалася німецька колонізація придунайських земель, займаних слов'янами. Близько ста років потому вплив німців у Пожані був таким сильним, що місто було перейменовано на Пресбург (залишаючись при цьому під владою угорської корони). Протягом Середньовіччя місто було одним з найбільших торговельних і ремісничих центрів Східної Європи.
Далі на долю міста вплинула османська експансія на Балканах. 1541 року впала Буда - столиця Угорщини, і стольним містом Угорського королівства аж до 1784 року стала Братислава. Після повернення столиці Угорщини до відвойованої у османів Буду, Братислава не втратила свого значення адміністративного центру; тут до 1848 року відбувалися коронації угорських королів. Наприкінці XVIII століття в місті почав зароджуватися слов'янський національно-визвольний рух.
Після розпаду Австро-Угорщини, викликаного поразкою в Першій світовій війні, 28 жовтня 1918 року, на політичній карті світу з'явилася Чехословацька республіка, що об'єднала землі заселені чехами і словаками. 1 січня 1919 року Братиславу була оголошено адміністративним центром Словаччини у складі союзної держави.
«Оксамитова революція», що відбулася у листопаді 1989 року, призвела до мирного падіння про-комуністичного режиму. 1990 року ЧССР було перетворено на Чехословацьку Федеративну Республіку (ЧФР), згодом на Чеську і Словацьку Федеративну Республіку (ЧСФР). Зміни стосувалися принципів співіснування двох республік. Більш індустріально розвинена Чехія намагалася не допустити розпаду федерації, однак уникнути цього не вдалося. У червні 1992 року в країні відбулися парламентські вибори. Значну перемогу в Словаччині здобув Рух за демократичну Словаччину. У липні словацький парламент прийняв Декларацію про незалежність. Влада у Празі не стала силовим шляхом протидіяти розпаду, і 1 січня 1993 року Братислава стала столицею незалежної Словаччини.


Братислава (Bratislava) - столица Словацкой Республики (Slovenska republika). Самый большой город Словакии (около 450 тыс. жителей), расположен по обоим берегам Дуная, в предгорьях Малых Карпат. Братислава непосредственно граничит с Австрией и Венгрией.
К V веку на окружающих Братиславу территориях утвердились древние славянские племена, которые несколько позже, на завершающем этапе Великого переселения, основали Великую Моравию - одно из крупнейших европейских государств раннего Средневековья. Именно в те времен в письменных источниках появилось первое упоминание о Братиславе (IX век), как о крупном укрепленном пункте княжества.
В начале IX века Великая Моравия пала под натиском мадьяр. Решающее сражение произошло в 907 году у стен Братиславы. Город оказался в составе Венгрии и стал именоваться Пожонь. К середине XII века Пожонь получил статус свободного королевского города. В это время началась германская колонизация придунайских земель, занимаемых славянами. Около ста лет спустя влияние немцев в Пожане было столь велико, что город был переименован в Пресбург (оставаясь при этом под властью венгерской короны). На протяжении Средневековья город являлся одним из крупнейших торговых и ремесленных центров Восточной Европы.
Далее на судьбу города повлияла османская экспансия на Балканах. В 1541 году пала Буда - столица Венгрии, и престольным городом Венгерского королевства вплоть до 1784 года стала Братислава. После возвращения столицы Венгрии в отвоёванную у османов Буду, Братислава не потеряла своего значения административного центра; здесь до 1848 года проходили коронации венгерских королей. В конце XVIII века в городе начало зарождаться славянское национально-освободительное движение.
После распада Австро-Венгрии, вызванного поражением в Первой мировой войне, 28 октября 1918 года, на политической карте мира появилась Чехословацкая республика, объединившая земли заселённые чехами и словаками. 1 января 1919 года Братислава была объявлена административным центром Словакии в составе союзного государства.
«Бархатная революция», произошедшая в ноябре 1989 года, привела к мирному падению коммунистического режима. В 1990 году ЧССР была преобразована в Чехословацкую Федеративную Республику (ЧФР), затем в Чешскую и Словацкую Федеративную Республику (ЧСФР). Изменения касались принципов сосуществования двух республик. Более индустриально развитая Чехия пыталась не допустить распада федерации, однако избежать этого не удалось. В июне 1992 года в стране состоялись парламентские выборы. Внушительную победу в Словакии одержало Движение за демократическую Словакию. В июле словацкий парламент принял Декларацию о независимости. Власти в Праге не стали силовым путём противодействовать распаду, и 1 января 1993 года Братислава стала столицей независимой Словакии.


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Вид с крепостных стен на Дунай. Панорама ~180°. Фото квітня 2018 року.
Братиславський град (Bratislavsky hrad).
Вид з фортечних мурів на Дунай. Панорама ~180°.


Братиславский град (Bratislavsky hrad).
Вид с крепостных стен на Дунай. Панорама ~180°.

Bratislava Castle (Bratislavsky hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Туристическая схема. Фото квітня 2018 року.
Територія Братиславського граду. Туристична 3D-схема.
Територія Братиславського граду була заселена починаючи з пізньої Кам'яної доби. Перші письмові свідчення про замок належать до 907 року нашої ери. У XIII столітті на південний захід від нинішнього Палацу була збудована Коронаційна вежа (житлова вежа), що збереглася донині. За царювання Сигизмунда Люксембурзького (1387-1437) град піддався радикальній пізньоготичній перебудові. Після 1526 роки він став резиденцією Угорських монархів. За царювання Марії Терезии (1740-1780) град перетворився в розкішну барокову резиденцію. 1811 року град вигорів і більше 140 років простояв руїною. Його реконструкцію почали лише 1953 року. Нині у Братиславському граді розташована Канцелярія Народної ради Словацької республіки, а також Історичний музей Словацького Національного музею.


Территория Братиславского града. Туристическая 3D-схема.
Территория Братиславского града была заселена начиная с позднего Каменного Века. Первые письменные свидетельства о замке относятся к 907 году нашей эры. В XIII веке к юго-западу от нынешнего Дворца была построена Коронационная башня (жилая башня), сохранившаяся доныне. При царствовании Сигизмунда Люксембургского (1387-1437) град подвергся радикальной позднеготической перестройке. После 1526 года он стал резиденцией Венгерских монархов. При царствовании Марии Терезии (1740-1780) град преобразился в роскошную барокковую резиденцию. В 1811 году град выгорел и более 140 лет простоял в руинах. Его реконструкция началась лишь в 1953 году. Ныне в Братиславском граде расположена Канцелярия Народной рады Словацкой республики, а также Исторический музей Словацкого Национального музея.


Area Bratislava Castle.
The Bratislava Castle has been inhabited since the late Stone Age. Its first written record dates back to the year 907 AD. The Coronation Tower, located in the southwest of the Palace, was built in 13th century and it is standing till today. During the reign of Sigismund of Luxemburg (1387-1437) the castle underwent a radical Gothic reconstruction. After 1526 the castle became the seat of Hungarian monarchs. Under the reign of Maria Teresa (1740-1780) the castle was transformed into a luxurious Baroque residence. In 1811 the castle was burnt down and its reconstruction was only undertaken in 1953. The Bratislava Castle is currently administered by the Chancellery of the National Council of the Slovak Republic and houses the Museum of History of the Slovak National Museum.


Areal Bratislavskeho hradu.
Bratislavsky hrad bol osidleny uz v neolite. Prva pisomna zmienka pochadza z roku 907 n. I. Z 13. storocia sa zachovala dodnes stojaci Korunna veza (juhozapadna veza). Za Zigmunda Luxemburskeho (1387-1417) sa uskutocnila radikalna goticka prestavba. Po roku 1526 sa hrad stava sidlom uhorskych kralov, pricom za vlady Marie Terezia (1748-1788) sa premenil na luxusnu barokovu rezidenciu. V roku 1811 vyhorel a az v roku 1953 sa zacala jeho rekonstrukcia. V sucasnosti Bratislavsky hrad spravuje Kancelaria Narodnej rady Slovenskej republiky a sidli tu Slovenske narodne muzeum - Historicke muzeum.


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Братиславський град (Bratislavsky hrad).

Братислава. Братиславский град (Bratislavsky hrad).

Bratislava Castle (Michalska brana).


Фото Братиславы (Словакия). Мост СНП (Most SNP), вид с Братиславского града (Bratislavsky hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Во внутреннем дворе дворца. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Во внутреннем дворе дворца. Фото квітня 2018 року.
Міст СНП (Most SNP), вид з Братиславського граду (Bratislavsky hrad).
На внутрішньому подвір'ї палацу.


Мост СНП (Most SNP), вид с Братиславского града (Bratislavsky hrad).
Во внутреннем дворе дворца.

Bridge of the Slovak National Uprising (Most SNP - Most Slovenskeho narodneho povstania).
Bratislava Castle (Bratislavsky hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Братиславський град (Bratislavsky hrad).

Братислава. Братиславский град (Bratislavsky hrad).

Bratislava Castle (Bratislavsky hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Восточный фасад дворца. Панорама ~90°. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Вид из парка на восточный фасад дворца. Фото квітня 2018 року.
Східний фасад палацу.

Восточный фасад дворца.

Bratislava Castle (Bratislavsky hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Южные фортификации. Панорама ~90°. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). Восточные фортификации. Фото квітня 2018 року.
Братиславський град (Bratislavsky hrad).
Південні та східні фортифікації.


Братиславский град (Bratislavsky hrad).
Южные и восточные фортификации.

Bratislava Castle (Bratislavsky hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). В парке. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). В парке. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavsky hrad). В парке. Фото квітня 2018 року.
Братиславський град (Bratislavsky hrad).
У парку.


Братиславский град (Bratislavsky hrad).
В парке.

Bratislava Castle (Bratislavsky hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Улица Скальная (Skalna ulica) и трамвайный тоннель (Elektrickovy tunel). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). На улице Zamocka. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Спуск от Братиславского града (Bratislavsky hrad) к улице Staromestska и старому городу. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулиця Скальна (Skalna ulica) та трамвайний тунель (Elektrickovy tunel).
На вулиці Zamocka.
Сходи навпростець від Братиславського граду (Bratislavsky hrad) до вулиці Staromestska та старого міста.


Братислава. Улица Скальная (Skalna ulica) и трамвайный тоннель (Elektrickovy tunel).
На улице Zamocka.
Спуск от Братиславского града (Bratislavsky hrad) к улице Staromestska и старому городу.

Skalna Street & Tram Tunnel in Bratislava.
Zamocka Street.


Фото Братиславы (Словакия). Вид со стороны Братиславского града (Bratislavsky hrad) на старый город через улицу Staromestska. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Вид со стороны Братиславского града (Bratislavsky hrad) на старый город через улицу Staromestska. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вид з боку Братиславського граду (Bratislavsky hrad) на старе місто через вулицю Staromestska.

Братислава. Вид со стороны Братиславского града (Bratislavsky hrad) на старый город через улицу Staromestska.

Bratislava old town.


Фото Братиславы (Словакия). Собор Святого Мартина (Katedrala sv. Martina). Фрагмент северной стены. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Собор Святого Мартина (Katedrala sv. Martina). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Собор Святого Мартина (Katedrala sv. Martina). Фото квітня 2018 року.
Собор Святого Мартина (Katedrala sv. Martina).
Це - найбільший готичний храм Братислави. Його будівництва було розпочато у XIII столітті. Нинішній вигляд набув у 1849 році.


Собор Святого Мартина (Katedrala sv. Martina).
Это - крупнейший готический храм Братиславы. Начало его строительства относится к XIII веку. Нынешний вид приобрёл в 1849 году.

Bratislava old town (Stare Mesto).
Cathedral of St. Martin (Dom svateho Martina).


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto), улица Узкая (Uzka ulica). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto), на углу улиц Prepostska и Kapitulska. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Stare Mesto).
Вулиця Вузька (Uzka ulica).
На розі вулиць Prepostska та Kapitulska.


Братислава. Старый город (Stare Mesto).
Улица Узкая (Uzka ulica).
На углу улиц Prepostska и Kapitulska.

Bratislava old town (Stare Mesto).


Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Stare Mesto).

Братислава. Улицами Старого города (Stare Mesto).

Bratislava old town (Stare Mesto).


Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). На улице Klariska. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Stare Mesto).

Братислава. Улицами Старого города (Stare Mesto).

Bratislava old town (Stare Mesto).


Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). На улице Klariska. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Костёл кларисок (Kostol Povysenia svateho Kriza a klastor klarisiek). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). На улице Михалськая (Michalska). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Stare Mesto).
На вулиці Klariska.
Костел кларисок (Kostol Povysenia svateho Kriza a klastor klarisiek).
На вулиці Михалська (Michalska).


Братислава. Улицами Старого города (Stare Mesto).
На улице Klariska.
Костёл кларисок (Kostol Povysenia svateho Kriza a klastor klarisiek).
На улице Михалськая (Michalska).

Bratislava old town (Stare Mesto).
Clarissine Church.


Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). Костёл францисканцев (Kostol Zvestovania Pana a klastor mensich bratov frantiskanov). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). Улица Frantiskanske namestie и Костёл францисканцев (Kostol Zvestovania Pana a klastor mensich bratov frantiskanov). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Костёл францисканцев (Kostol Zvestovania Pana a klastor mensich bratov frantiskanov). Интерьер. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Stare Mesto).
Вулиця Frantiskanske namestie та Костел францисканців (Kostol Zvestovania Pana a klastor mensich bratov frantiskanov).


Братислава. Улицами Старого города (Stare Mesto).
Улица Frantiskanske namestie и Костёл францисканцев Kostol Zvestovania Pana a klastor mensich bratov frantiskanov).

Bratislava old town (Stare Mesto).
Frantiskanske namestie Street & Franciscan Church.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Костёл францисканцев (Kostol Zvestovania Pana a klastor mensich bratov frantiskanov). Интерьер. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Костёл францисканцев (Kostol Zvestovania Pana a klastor mensich bratov frantiskanov). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). Улица Frantiskanske namestie,
фонтан «Женщина с кувшином» (Zena s krcahom) и Костёл францисканцев с монастырём (Kostol Zvestovania). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Stare Mesto).
Вулиця Frantiskanske namestie, фонтан «Жінка з глеком» (Zena s krcahom) та Костел францисканців (Kostol Zvestovania Pana a klastor mensich bratov frantiskanov).


Братислава. Улицами Старого города (Stare Mesto).
Улица Frantiskanske namestie, фонтан «Женщина с кувшином» (Zena s krcahom) и Костёл францисканцев Kostol Zvestovania Pana a klastor mensich bratov frantiskanov).

Bratislava old town (Stare Mesto).
Frantiskanske namestie Street, fountain «Woman with a vase» & Franciscan Church.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Марианский столб (Mariansky stlp na Frantiskanskom namesti) на улице Frantiskanske namestie. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Иезуитский костёл Святешего Спасителя (Kostol Najsvatejsieho Spasitela). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Марианский столб (Mariansky stlp na Frantiskanskom namesti) и здание Старой ратуши (Stara radnica). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Stare Mesto).
Маріанський стовп (Mariansky stlp) на вулиці Frantiskanske namestie.
Єзуїтський костел (Kostol Najsvatejsieho Spasitela).
Будівля Старої ратуші (Stara radnica).


Братислава. Старый город (Stare Mesto).
Марианский столб (Mariansky stlp) на улице Frantiskanske namestie.
Иезуитский костёл (Kostol Najsvatejsieho Spasitela).
Здание Старой ратуши (Stara radnica).

Bratislava old town.
Marian column, Jesuit Church & Old Town Hall.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Во внутреннем дворе Старой ратуши (Stara radnica). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Во внутреннем дворе Старой ратуши (Stara radnica). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Во внутреннем дворе Старой ратуши (Stara radnica). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Stare Mesto).
На внутрішньому подвір'ї Старої ратушї (Stara radnica).


Братислава. Старый город (Stare Mesto).
Во внутреннем дворе Старой ратуши (Stara radnica).

Bratislava old town.
Old Town Hall courtyard.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Площадь Hlavne namestie. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Stare Mesto).
Площа Hlavne namestie.


Братислава. Старый город (Stare Mesto).
Площа Hlavne namestie.

Bratislava old town.
Main Square.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Новая ратуша (Nova radnica - Magistrat Hlavneho mesta SR Bratislavy) на площади Primacialne namestie. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Архиепископский дворец, дворец Примаса (Primacialny palac) на площади Primacialne namestie. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Stare Mesto).
Нова ратуша (Nova radnica - Magistrat Hlavneho mesta SR Bratislavy) на площі Primacialne namestie.
Архієпископський палац, палац Примаса (Primacialny palac) на площі Primacialne namestie.


Братислава. Старый город (Stare Mesto).
Новая ратуша (Nova radnica - Magistrat Hlavneho mesta SR Bratislavy) на площади Primacialne namestie.
Архиепископский дворец, дворец Примаса (Primacialny palac) на площади Primacialne namestie.

Bratislava old town.
New Town Hall & Primate's Palace at Primate's Square.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Фонтан со статуей Св. Георгия (Fontana sv. Juraja) во внутреннем дворе Архиепископского дворца (Primacialny palac). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Фонтан со статуей Св. Георгия (Fontana sv. Juraja) во внутреннем дворе Архиепископского дворца (Primacialny palac). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Stare Mesto).
Фонтан зі статуєю Святого Георгія, що бореться з драконом (Fontana so susosim Svaty Juraj zapasiaci s drakom) на внутрішньому подвір'ї Архієпископського палацу (Primacialny palac).


Братислава. Старый город (Stare Mesto).
Фонтан со статуей Святого Георгия, борющегося с драконом (Fontana so susosim Svaty Juraj zapasiaci s drakom) во внутреннем дворе Архиепископского дворца (Primacialny palac).

Bratislava old town.
Fountain of Saint George inside the Primate's Palace courtyard.


Фото Братиславы (Словакия). На площади Гвездослава (Hviezdoslavovo namestie). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Бронзовая скульптура «Мужчина на работе» (Cumil) на углу улиц Panska и Rybarska brana. Фото квітня 2018 року.
Братислава.
Площею Гвездослава (Hviezdoslavovo namestie).
Бронзова скульптура «Чоловік на роботі» (Cumil) на розі вулиць Panska та Rybarska brana.


Братислава.
На площади Гвездослава (Hviezdoslavovo namestie).
Бронзовая скульптура «Мужчина на работе» (Cumil) на углу улиц Panska и Rybarska brana.

Bratislava.
«Man at work» sculpture (Cumil).


Фото Братиславы (Словакия). Историческое здание Национального театра Словакии (Historicka budova Slovenskeho narodneho divadla). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Фонтан Ганимед (Ganymedova fontana) перед историческим зданием Национального театра Словакии (Historicka budova Slovenskeho narodneho divadla). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Фонтан Ганимед (Ganymedova fontana) и историческое здание Национального театра Словакии (Historicka budova Slovenskeho narodneho divadla). Фото квітня 2018 року.
Братислава, Hviezdoslavovo namestie.
Історична будівля Національного театру Словаччини (Historicka budova Slovenskeho narodneho divadla) та Фонтан Ганімед (Ganymedova fontana).


Братислава, Hviezdoslavovo namestie.
Историческое здание Национального театра Словакии (Historicka budova Slovenskeho narodneho divadla) и Фонтан Ганимед (Ganymedova fontana)

Bratislava, Old Town.
Ganymede Fountain in front of the old Slovak National Theater building at Hviezdoslavovo square.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Дворец Ердеди (Erdodyho palac) на улице Venturska. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). На улице Venturska. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Улица Prepostska, вид от улицы Venturska. Фото квітня 2018 року.
Палац Ердеді (Erdodyho palac) на вулиці Venturska.
Вулиця Prepostska, вид з вулиці Venturska.


Дворец Ердеди (Erdodyho palac) на улице Venturska.
Улица Prepostska, вид от улицы Venturska.

Bratislava old town.


Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). На улице Михалськая (Michalska). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). На улице Михалськая (Michalska). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Stare Mesto). Улица Михалськая (Michalska) и Михальские ворота (Michalska brana). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Stare Mesto).
Вулиця Михалська (Michalska) та Михалська брама (Michalska brana).


Братислава. Улицами Старого города (Stare Mesto).
Улица Михалськая (Michalska) и Михальские ворота (Michalska brana).

Bratislava old town (Stare Mesto).
Michalska Street & Michael's Gate (Michalska brana).


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Зелёный уголок возле Михальских ворот (Michalska brana), вид с улицы Михалськая (Michalska). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Stare Mesto). Михальские ворота (Michalska brana), вид с улицы Михалськая (Michalska).
Фото квітня 2009 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Stare Mesto).
Михалська брама (Michalska brana).
Це - єдині ворота, що збереглися зі Середньовіччя у Братиславі. Є однією з найстаріших будівель міста; споруджені близько 1300 року. Являють собою вежу з брамою в основі. Будівля піддалася реконструкції в стилі барокко 1758 року, коли на їх вершині з'явилася статуя святого Михайла та дракон.


Братислава. Улицами Старого города (Stare Mesto).
Михальские ворота (Michalska brana).
Это - единственные ворота, сохранившиеся со Средневековья в Братиславе. Являются одним из старейших зданий города; построены примерно в 1300 году. Представляют собою башню с воротами в основании. Ворота подверглись реконструкции в стиле барокко в 1758 году, когда на их вершине появилась статуя святого Михаила и дракон.

Michael's Gate in Bratislava (Michalska brana).


Фото Братиславы (Словакия). Костёл святого Стефана с монастырём капуцинов (Kostol svateho Stefana s klastorom kapucinov). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Костёл святого Стефана с монастырём капуцинов (Kostol svateho Stefana s klastorom kapucinov). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Костел святого Стефана з кляштором капуцинів.

Братислава. Костёл святого Стефана с монастырём капуцинов.

Kostol sv. Stefana in Bratislava (Kostol svateho Stefana s klastorom kapucinov).


Фото Братиславы (Словакия). Вид на Братиславський град (Bratislavsky hrad) вдоль улиц Zupne namestie & Kapucinska ulica. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Церковь тринитариев, или Собор святых Иоанна де Мата и Феликса Валуа
(Kostol trinitarov, Kostol svateho Jana z Mathy a svateho Felixa z Valois). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Церковь тринитариев, или Собор святых Иоанна де Мата и Феликса Валуа
(Kostol trinitarov, Kostol svateho Jana z Mathy a svateho Felixa z Valois). Интерьер. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вид на Братиславський град (Bratislavsky hrad) вздовж вулиць Zupne namestie & Kapucinska ulica.
Церква тринітаріїв, чи Собор святих Жана де Мата і Фелікса Валуа.


Братислава. Вид на Братиславський град (Bratislavsky hrad) вдоль улиц Zupne namestie & Kapucinska ulica.
Церковь тринитариев, или Собор святых Иоанна де Мата и Феликса Валуа.

Trinitarian Church or Church of Saint John of Matha and Saint Felix of Valois (Kostol trinitarov, Kostol svateho Jana z Mathy a svateho Felixa z Valois).


Фото Братиславы (Словакия). На пересечении улиц Hurbanovo namestie и Zupne namestie. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). На улице 1 Мая (Namestie 1. maja). Фото квітня 2018 року.
Братислава. На перетині вулиць Hurbanovo namestie та Zupne namestie.
На вулиці 1 Травня (Namestie 1. maja).


Братислава. На пересечении улиц Hurbanovo namestie и Zupne namestie.
На улице 1 Мая (Namestie 1. maja).


Фото Братиславы (Словакия). Улица Девичья (Panenska ulica). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улица Толстого (Tolsteho ulica). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулиця Панянська (Panenska ulica).
Вулиця Толстого (Tolsteho ulica).


Братислава. Улица Девичья (Panenska ulica).
Улица Толстого (Tolsteho ulica).

Panenska Street in Bratislava (Panenska ulica).
Tolsteho Street (Tolsteho ulica).


Фото Братиславы (Словакия). Дворец Грашалковичей (Grasalkovicov palac). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Дворец Грашалковичей (Grasalkovicov palac). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Палац Грассалковичів (Grasalkovicov palac).
Будова XVIII століття в стилі пізнього рококо є літнім палацем з французьким садом. Розташован на площі Годжи, біля Літнього Архієпископського Палацу. Нині це - резиденція президента Словаччини.


Братислава. Дворец Грашалковичей (Grasalkovicov palac).
Строение XVIII века в стиле позднего рококо является летним дворцом с французским садом. Расположен на площади Годжи, около Летнего Архиепископского Дворца. Ныне это - резиденция президента Словакии.

The Grassalkovich Palace in Bratislava (Grasalkovicov palac).
Hodzovo Square (Hodzovo namestie).


Фото Братиславы (Словакия) ночью. Концертный зал Редута (Reduta - Slovenska filharmonia) на углу улиц Mostova и Medena. Фото квітня 2018 року.
Братислава вночі.
Концертна зала Редута (Reduta - Slovenska filharmonia) на розі вулиць Mostova та Medena.


Братислава ночью.
Концертный зал Редута (Reduta - Slovenska filharmonia) на углу улиц Mostova и Medena.

Bratislava at night.
Night view of Reduta Bratislava concert hall.


Фото Братиславы (Словакия) ночью. Ночной вид на Дунай (Dunaj) и Старый мост (Stary Most). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия) ночью. Ночной вид на Дунай (Dunaj) и Старый мост (Stary Most). Фото квітня 2018 року.
Братислава вночі.
Нічний вид на Дунай (Dunaj) та Старий міст (Stary Most).


Братислава ночью.
Ночной вид на Дунай (Dunaj) и Старый мост (Stary Most).

Bratislava at night.
Night view of Danube and The Old Bridge.


Фото Братиславы (Словакия) ночью. Ночной вид на Дунай (Dunaj), Мост СНП (Most SNP) и Братиславский град (Bratislavsky hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия) ночью. Ночной вид на Дунай (Dunaj) и Братиславский град (Bratislavsky hrad). Фото квітня 2018 року.
Братислава вночі.
Нічний вид на Дунай (Dunaj), Міст СНП (Most SNP) та Братиславський град (Bratislavsky hrad).


Братислава ночью.
Ночной вид на Дунай (Dunaj), Мост СНП (Most SNP) и Братиславский град (Bratislavsky hrad).

Bratislava at night.
Night view of Danube, Bridge of the Slovak National Uprising and Bratislava Castle.Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.


Усі права застережено. © 2003-2019 Сергій Клименко
Rambler's Top100