Серія "Феофанія та Свято-Пантелеймонівський монастир" (Фото Києва ::: Фото Киева ::: Photo of Kiev ::: Pictures of Kyiv)
Феофанія та Свято-Пантелеймонівський монастир
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Феофания и Свято-Пантелеймоновский монастырь
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Феофанія - історична місцевість (в минулому - селище) на південній околиці Києва (зараз у Голосіївському районі). Розташована між Голосієвом, Теремками, Пироговом та Хотовом. В літописах вперше згадується 1471 року як Лазарівщина, що була володінням київського тіуна (розпорядника) Ходики. За переказами ця назва походить від імені благочестивого ченця-бджоляра Лазаря, що тут оселився, однак цю версію науково не підтверджено. Згодом тут існував хутір Лазарівка. Одночасно у XVII-XVIII століттях згадується під назвою Шахраївщина (Шахравщина, Шархавщина). Лазарівщина належала Києво-Печерській Лаврі, згодом стала власністю митрополитів Київських - Петра Могили (1632-1647 роки) та Сильвестра Косова (1647-1657 роки). Останній подарував Феофанію своєму домашньому чиновнику, від якого вона перейшла у власність до Софійського чоловічого монастиря. 1776 року Лазарівщину було відібрано до державної казни.
На прохання київського єпископа Феофана Шиянова, Сенат Російської імперії указом від 28 квітня 1802 року, з відома керівника цивільною частиною військового губернатора, наказав київській Казенній палаті відвести у володіння настоятелю Михайлівського монастиря, вікарію київському, землі та угіддя, серед яких було і пасічне місце в урочищі Лазарівщина. Феофан побудував тут для своєї літньої резиденції архієрейський будинок і Михайлівську церкву. З благословення митрополита київського і кишинівського Гавріїла Банулеського, Лазарівщина отримала свою нову назву на честь власника – Феофанія. З 1860-х років Феофанія належала Михайлівському монастирю. У 1905 році єпархіальному архітекторові Є. Ф. Єрмакову було доручено звести у Феофанії храм на честь Святого великомученика та цілителя Пантелеймона. У 1914 році храм було закінчено та освячено. Велична рожево-біла споруда вражала своєю величчю, яскравим і багатим оздобленням.


Феофания - историческая местность (в прошлом - поселок) на южной окраине Киева (ныне в Голосиевском районе). Расположена между Голосиевом, Теремками, Пироговом и Хотовом. В летописях впервые упоминается в 1471 году как Лазаревщина, что была владением киевского тиуна (распорядителя) Ходики. По преданию это название происходит от имени благочестивого монаха-пасечника Лазаря, который здесь поселился, однако эта версия научно не подтверждена. Впоследствии здесь существовал хутор Лазаревка. Одновременно в XVII-XVIII веках упоминается под названием Шахраивщина (Шахравщина, Шархавщина). Лазаревщина принадлежала Киево-Печерской Лавре, впоследствии стала собственностью митрополитов Киевских - Петра Могилы (1632-1647 годы) и Сильвестра Косова (1647-1657 годы). Последний подарил Феофанию своему домашнему чиновнику, от которого она перешла в собственность к Софийскому мужскому монастырю. В 1776 году Лазаревщина была отобрана в государственную казну.
По просьбе киевского епископа Феофана Шиянова, Сенат Российской империи указом от 28 апреля 1802 года, с согласия руководителя гражданской частью военного губернатора, приказал киевской Казенной палате отвести во владение настоятелю Михайловского монастыря, викарию киевскому, земли и угодья, среди которых было и пасечное место в урочище Лазаревщина. Феофан построил здесь для своей летней резиденции архиерейский дом и Михайловскую церковь. С благословения митрополита киевского и кишиневского Гавриила Банулеского, Лазаревщина получила свое новое название в честь владельца - Феофания. С 1860-х годов Феофания принадлежала Михайловскому монастырю. В 1905 году епархиальному архитектору Е. Ф. Ермакову было поручено возвести в Феофании храм в честь Святого великомученика и целителя Пантелеймона. В 1914 году храм был закончен и освящен. Величественное розово-белое сооружение поражало своим величием, яркой и богатой отделкой.

Theophany is a historical place in Holosiiv district of Kyiv. For the first time was mentioned in 1471 as Lazarevschina. Modern name exists from 1803, from settlement of Bishop Theophan Shiyanov-Cherniavskii.
St. Panteleimon Monastery and Institute of Theoretical Physics of National Academy of Sciences of Ukraine are situated in the area of Theophany.


Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир у Феофанії
(вул. Академіка Лебедєва, 19).
Головна брама.


Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Феофании
(ул. Академика Лебедева, 19).
Главные ворота.

Saint Panteleimon convent, Feofaniya (Feofania, Theophania)
(19, Academician Lebedev Str).
Main gate.


Свято-Пантелеймонівський собор - головний храм жіночого Свято-Пантелеймонівського монастиря. Собор було побудовано у 1905-1912 роках за проектом архітектора Є. Ф. Єрмакова. У 1920-ті роки храм було закрито та пограбовано радянською владою. Деякий час в ньому розміщувався дитячий притулок.
Під час оборони Києва в роки Другої світової війни Феофанія перебувала в зоні бойових дій і зазнала інтенсивних мінометних обстрілів. Саме в цьому районі відбувалися найжорстокіші бої в період з 5 по 19 серпня 1941 року. До падіння Києва (6-7 серпня 1941 року), цю місцевість обстрілювали гармати кораблів Пінської флотилії.
Наприкінці 1940-х років територія обителі та сам собор перейшли під керівництво Академії Наук України. Наприкінці 1940-х та в 1950-х роках, в колишніх монастирських приміщеннях розташували інститут електротехніки, де під керівництвом академіка АН УРСР Сергія Олексійовича Лебедєва (на його честь зараз названо вулицю, що йде до монастиря) було влаштовано дослідну лабораторію зі створення першої в СРСР та у Європі цифрової обчислювальної машини (ЦОМ). В 1950-1951 роках тут почала діяти «МЕОМ» (мала електронно-обчислювальна машина).
Перша вітчизняна обчислювальна машина, названа «малою», мала 6 тис. електронних ламп і ледве уміщалася в лівому крилі двоповерхової будівлі колишнього монастирського гуртожитку. Коли все змонтували та увімкнули, розпечені лампи перетворили приміщення на тропіки. Довелося розібрати частину стелі, щоб відвести зайве тепло. Отже, саме в цих благословенних місцях відбулося зародження комп’ютерів, без існування яких неможливо уявити сучасну цивілізацію.
20 травня 1990 року будівлю собору в абсолютно непридатному стані було повернуто церкві. Відбудова храму тривала протягом 1990-1998 років.
Поряд із монастирем розташований парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва «Феофанія» (площа 152 га).
Неподалік, по інший бік вулиці Академіка Заболотного розташовані Клінічна лікарня «Феофанія» та Музей народної архітектури і побуту України (поблизу селища Пирогів).


Свято-Пантелеймоновский собор - главный храм женского Свято-Пантелеймоновского монастыря. Собор был построен в 1905-1912 годах по проекту архитектора Е. Ф. Ермакова. В 1920-ые годы храм был закрыт и разграблен советской властью. Некоторое время в нем размещался детский приют.
Во время обороны Киева в годы Второй мировой войны Феофания находилась в зоне боевых действий и подверглась интенсивным минометным обстрелам. Именно в этом районе происходили самые жестокие бои в период с 5 по 19 августа 1941 года. До падения Киева (6-7 августа 1941 года), эту местность обстреливали пушки кораблей Пинской флотилии.
В конце 1940-х годов территория обители и сам собор перешли под руководство Академии Наук Украины. В конце 1940-х и в 1950-х годах, в бывших монастырских помещениях расположили институт электротехники, где под руководством академика АН УССР Сергея Алексеевича Лебедева (в его честь ныне названа улица, которая идет к монастырю) была устроена опытная лаборатория по созданию первой в СССР и в Европе цифровой вычислительной машины (ЦОМ). В 1950-1951 годах здесь начала действовать «МЕОМ» (малая электронно-вычислительная машина).
Первая отечественная вычислительная машина, названная «малой», имела 6 тыс. электронных ламп и едва умещалась в левом крыле двухэтажного здания бывшего монастырского общежития. Когда все смонтировали и включили, раскаленные лампы превратили помещение в тропики. Пришлось разобрать часть потолка, чтобы отвести излишнее тепло. Таким образом, именно в этих благословенных местах состоялось зарождение компьютеров, без существования которых невозможно представить современную цивилизацию.
20 мая 1990 года здание собора в абсолютно непригодном состоянии было возвращено церкви. Восстановление храма длилось на протяжении 1990-1998 годов.
Рядом с монастырем расположен парк-памятка садово-паркового искусства «Феофания» (площадь 152 гектара).
Неподалеку, по по другую сторону улицы Академика Заболотного расположены Клиническая больница «Феофания» и Музей народной архитектуры и быта Украины (поблизи поселка Пирогов).


Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир у Феофанії.
Собор святого великомученика і цілителя Пантелеймона..


Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Феофании.
Собор святого великомученика и целителя Пантелеймона.

Saint Panteleimon convent, Feofaniya (Feofania, Theophania)
Saint Panteleymon Cathedral (St. Pantaleon Cathedral).


Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир у Феофанії.
Хрест на місці зруйнованого в 1960-ті роки XX століття храму Володимирської ікони Божої Матері.


Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Феофании.
Крест на месте разрушенного в 1960-ые годы XX века храма Владимирской иконы Божьей Матери.

Saint Panteleimon convent, Feofaniya (Feofania, Theophania).


Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія» входить до складу природно-заповідного фонду України, який є складовою частиною світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під охороною держави. Головною метою його створення є збереження та використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях найбільш визначних зразків паркового будівництва.
Неповторною рисою, яка вирізняє парк «Феофанія» серед багатьох інших, є гармонійне поєднання нерукотворних шедеврів первозданної природи із сучасним мистецтвом ландшафтного дизайну на фоні духовної величчі Свято-Пантелеймонівського Собору. Ця місцевість несе енергетику своєї багатовікової історії, насиченої багатьма культовими подіями й являє собою унікальне культурно-природне утворення із потенційними функціями оздоровлення, рекреації, туристичного тяжіння та релігійного центру.
Тут, де панує атмосфера цілковитого спокою та благодаті, можна нескінченно насолоджуватись мальовничими пейзажами, забувши про усі буденні проблеми та негаразди. Ніби якась дивна хвилююча аура, що вирує в повітрі, приваблює закоханих і налаштовує на чарівні романтичні побачення. Побувавши в цьому райському куточку та відчувши подих матінки-природи, ще не раз виникає бажання повернутися сюди задля відновлення своїх життєвих сил. Тому й не дивно, що парк «Феофанія» для багатьох став одним із найулюбленіших осередків родинного відпочинку в Місті.


Парк-памятка садово-паркового искусства общегосударственного значения «Феофания» входит в состав природно-заповедного фонда Украины, который является составной частью мировой системы природных территорий и объектов, которые находятся под охраной государства. Главной целью его создания является сохранение и использование в эстетических, воспитательных, научных, природоохранных и оздоровительных целях наиболее выдающихся образцов паркового строительства.
Неповторимой чертой, которая выделяет парк «Феофания» среди многих других, является гармоничное сочетание нерукотворных шедевров первозданной природы с современным искусством ландшафтного дизайна на фоне духовного величия Свято-Пантелеймоновского Собора. Эта местность несет энергетику своей многовековой истории, насыщенной многими культовыми событиями и являет собой уникальное культурно-природное образование с потенциальными функциями оздоровления, рекреации, туристического притяжения и религиозного центра.
Здесь, где господствует атмосфера полного покоя и благодати, можно бесконечно наслаждаться живописными пейзажами, забыв обо всех будничных проблемах и неурядицах. Будто какая-то странная волнующая аура, бурлящая в воздухе, привлекает влюбленных и настраивает на волшебные романтичные свидания. Побывав в этом райском уголке и почувствовав дыхание матушки-природы, еще не раз возникает желание вернуться сюда ради возобновления своих жизненных сил. Поэтому и не удивительно, что парк «Феофания» для многих стал одним из самых любимых центров семейного отдыха в Городе.


Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія». Схема.
На схемах умовно позначено:
життєдайне джерело св. Пантелеймона;
церква Всіх Святих;
архієрейський будинок;
Свято-Пантелеймонівський собор;
стави №№1,2,3,4,5;
дамби №№1,2,3,4,5;
вхідні групи №№1,2,3,4,5;
оглядові майданчики №№1,2,3,4;
зони місць громадського харчування №№1,2,3,4;
центральний фонтан;
вхідна колонада;
горішник;
розсадник;
теплиці;
адміністративно-науковий блок;
будинок дирекції парку;
лікувальний корпус санаторія «Феофанія»;
інтернат;
вул. академіка Лебедева;
вул. академіка Заболотного;
вул. Метрологічна;
інститут теоретичної фізики;
ставок с. Хотів;
територія пам’ятки археології «Хотівське»
      городище скіфського часу.

Парк-памятка садово-паркового искусства общегосударственного значения «Феофания». Схема.

The layout of «Feofaniya» park.


Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія». Схема.

Парк-памятка садово-паркового искусства общегосударственного значения «Феофания». Схема.
На схемах условно обозначены:
животворный источник св.Пантелеймона;
церковь Всех Святых;
архиерейский дом;
Свято-Пантелеймоновский собор;
пруды №№1,2,3,4,5;
дамбы №№1,2,3,4,5;
входные группы №№1,2,3,4,5;
смотровые площадки №№1,2,3,4;
зоны мест общественного питания №№1,2,3,4;
центральный фонтан;
входная колоннада;
орешник;
рассадник;
теплицы;
административно научный блок;
дом дирекции парка;
лечебный корпус санатория «Феофания»;
интернат;
ул. академика Лебедева;
ул. академика Заболотного;
ул. Метрологическая;
институт теоретической физики;
пруд с. Хотов;
территория памятника археологии «Хотовское»
      городище скифского времени.


Деякі з куточків парку «Феофанія».

Некоторые из уголков парка «Феофания».

«Feofaniya» park.


Вид на Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир та собор Святого Пантелеймона з парку «Феофанія».

Вид на Свято-Пантелеймоновский женский монастырь и собор Святого Пантелеймона из парка «Феофания».

Saint Panteleimon convent and Saint Panteleymon Cathedral, view from «Feofaniya» park.


Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Феофанія» (панорама ~180°).
Парк-памятка садово-паркового искусства «Феофания» (панорама ~180°).
The government designated park «Feofaniya» (panorama view ~180°).


Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Феофанія» (панорама ~180°).
Парк-памятка садово-паркового искусства «Феофания» (панорама ~180°).
The government designated park «Feofaniya» (panorama view ~180°).


Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Феофанія» (панорама ~120°).
Парк-памятка садово-паркового искусства «Феофания» (панорама ~120°).
The government designated park «Feofaniya» (panorama view ~120°).


Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Феофанія» (панорама ~120°).
Парк-памятка садово-паркового искусства «Феофания» (панорама ~120°).
The government designated park «Feofaniya» (panorama view ~120°).


Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Феофанія» (панорама ~90°).

Парк-памятка садово-паркового искусства «Феофания» (панорама ~90°).

Saint Panteleimon convent, Feofaniya (Feofania, Theophania)
The government designated park «Feofaniya» (panorama view ~90°).


Деякі з куточків парку «Феофанія».

Некоторые из уголков парка «Феофания».

«Feofaniya» park.Першоджерела:
# “Київ. Енциклопедичний довідник”, Головна редакція УРЕ, Київ-1981.
# “Киев. Энциклопедический справочник”, Главная редакция УСЭ, Киев-1985.
# Інформаційні таблиці відповідних об'єктів.
# Вікіпедія.
# Сайт «WWW Енциклопедія Києва».
# Сайт «Парк "Феофанія"».
Пропоную мої інші тематичні колекції про Київ:

Усі права застережено. © 2003-2021 Сергій Клименко
Rambler's Top100