Серія "«Мистецький Арсенал»" (Фото Києва ::: Фото Киева ::: Photo of Kiev ::: Pictures of Kyiv)
«Мистецький Арсенал»
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

«Художественный Арсенал»
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» (вул. Лаврська, 10-12) - проект, ініційований Президентом України Віктором Ющенком у 2006 році з метою створення культурно-мистецького та музейного комплексу європейського рівня. Це новий мистецький майданчик, відкритий для імпровізацій та імпрез, який не є заангажований жодним мистецьким проектом і обмежений лише мурами Старого Арсеналу. Площа будівлі становить 50 тис. кв.м. Перед відкриттям культурного центру в будівлі було проведено великі реставраційно-відновлювальні роботи. Перших відвідувачів комплекс «Художній Арсенал» прийняв 2007 року. Нині тут регулярно відбуваються численні виставки, художні акції та концерти.

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Художественный Арсенал» (ул. Лаврская, 10-12) - проект, который инициировал Президент Украины Виктор Ющенко в 2006 году с целью создания культурно-художественного и музейного комплекса европейского уровня. Это новая художественная площадка, открытая для импровизаций и импрез, которая не заангажирована ни одним художественным проектом и ограничена лишь стенами Старого Арсенала. Площадь здания составляет 50 тыс. кв.м. Перед открытием культурного центра в здании были проведены большие реставрационно-восстановительных работы. Первых посетителей комплекс «Художественный арсенал» принял в 2007 году. Ныне здесь регулярно проходят многочисленные выставки, художественные акции и концерты.


Фото Киева. «Художественный Арсенал», главный вход (ул. Лаврская, 10-12). Фото вересня 2010 року.
«Мистецький Арсенал», головний вхід (вул. Лаврська, 10-12).
Вид з боку Святої Успенської Києво-Печерської Лаври.


«Художественный Арсенал», главный вход (ул. Лаврская, 10-12).
Вид со стороны Святой Успенской Киево-Печерской Лавры.

Museum «Arts Arsenal».


Будівля Старого Арсеналу (1784-1801) є пам'яткою архітектури національного значення. Розташована на території Старої Печерської фортеці, на перетині вулиці Лаврська і вулиці Цитадельна.
У XVII столітті на цьому місці був розташований Києво-Печерський Вознесенський дівочий монастир. У 1683-1707 роках ігуменею цього монастиря була мати гетьмана Івана Мазепи - Марія-Магдалина (до чернецтва - Марина Мокієвська). На кошти гетьмана та його матері в 1701-1705 роках замість дерев'яної Вознесенської церкви було зведено мурований храм. Перебудували в камені також і церкву окрова Пресвятої Богородиці.
У серпні 1706 року за наказом російського царя Петра І на цьому місці було закладено Києво-Печерську цитадель. Фортифікаційні споруди будувалися силами розміщених в Києві українських полків під наглядом гетьмана Івана Мазепи. Черниць перевели до теперішнього Флорівського монастиря на Подолі. Вознесенський храм проіснував до 1798 року, а обнесену мурами територію, що раніше належала монастирю, було передано Артилерійському відомству.


Здание Старого Арсенала (1784-1801) является памятником архитектуры национального значения. Расположено на территории Старой Печерской крепости, на пересечении улицы Лаврская и улицы Цитадельная.
В XVII веке на этом месте располагался Киево-Печерский Вознесенский девичий монастырь. В 1683-1707 годах игуменьей этого монастыря была мать гетмана Ивана Мазепы - Мария-Магдалина (до монашества - Марина Мокиевская). На средства гетмана и его матери в 1701-1705 годах вместо деревянной Вознесенской церкви был возведён каменный храм. Перестроили в камне также и церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
В августе 1706 года по приказу русского царя Петра І на этом месте была заложена Киево-Печерская цитадель. Фортификационные укрепления строились силами размещенных в Киеве украинских полков под надзором гетмана Ивана Мазепы. Монахинь перевели в нынешний Флоровский монастырь на Подоле. Вознесенский храм просуществовал до 1798 года, а обнесенная стенами территория, ранее принадлежавшая монастырю, была передана Артиллерийскому ведомству.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Интерьер. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Интерьер. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал». Інтер'єр.

«Художественный Арсенал». Интерьер.

Museum «Arts Arsenal». Interior.


Будівлю Старого Арсеналу, в якій нині розташовано комплекс «Художній Арсенал», було споруджено в 1783-1801 роках за проектом генерала-поручика Івана Меллера. Цікаво, що Меллер проектував цю будівлю з урахуванням її можливого перепрофілювання, оскільки писав про свою роботу: «Настане час, і ви побачите, що я спорудив цю будівлю не для фортеці, а для людей». З початку XIX століття в будівлі арсеналу були розташовані військові склади, майстерні з ремонту зброї та кінної амуніції, кузня. Впродовж XX століття будівлю використовували для військових потреб за її прямим призначенням.
Коли на території «Арсеналу» вирішили зробити культурний центр, там спочатку провели археологічні розкопки. Так було виявлено загалом більше 260 поховань, з яких більше 200 - поховання черниць, серед яких ймовірно є й останки матері Івана Мазепи. Прах усіх черниць мали перепоховати на території Флорівського монастиря.


Здание Старого Арсенала, в котором ныне расположен комплекс «Художественный Арсенал», было построено в 1783-1801 годах по проекту генерала-поручика Ивана Меллера. Любопытно, что Меллер проектировал это здание с учетом его возможного перепрофилирования, так как писал о своей работе: «Наступит время, и вы увидите, что я построил это здание не для крепости, а для людей». С начала XIX века в здании арсенала находились военные склады, мастерские по ремонту оружия и конной амуниции, кузница. На протяжении XX века здание использовалось для военных нужд по его прямому назначению.
Когда на территории «Арсенала» решили сделать культурный центр, там сначала провели археологические раскопки. Так было обнаружено в целом больше 260 захоронений, из которых больше 200 - захороненя монахинь, среди которых вероятно есть и останки матери Ивана Мазепы. Прах всех монахинь должны были перезахоронить на территории Флоровского монастыря.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Афиша выставки «100 шедевров мировой скульптуры». Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал». Афіша виставки «100 шедеврів світової скульптури».
Ця виставка відбулася у період з 12 квітня до 12 травня 2013 року в рамках меценатського проекту на підтримку «Мистецького Арсеналу». На виставці було представлено 100 робіт 18-ти знакових авторів кінця XIX - першої половини XX століть. Це - Оґюст Роден, Арістид Майоль, Амедео Модільяні, Генрі Мур, Ганс Арп, Олександр Архипенко, Костянтин Бранкузі, Поль Гоген, Сальвадор Далі, Осип Цадкін, Діего Джакометті, Жак Ліпшиць, Хана Орлова, Пабло Пікассо, Оґюст Ренуар, Рембрандт Буґатті, Едґар Деґа, Альберто Джакометті. Усі твори виставки - з приватної колекції мецената та філантропа Ігоря Воронова.


«Художественный Арсенал». Афиша выставки «100 шедевров мировой скульптуры».
Эта выставка проходила с 12 апреля до 12 мая 2013 года в рамках меценатского проекта в поддержку «Художественного Арсенала». На выставке было представлено 100 работ 18-ти знаковых авторов конца XIX - первой половины XX веков. Это - Огюст Роден, Аристид Майоль, Амедео Модильяни, Генри Мур, Ганс Арп, Александр Архипенко, Константин Бранкузи, Поль Гоген, Сальвадор Дали, Осип Цадкин, Диего Джакометти, Жак Липшиц, Хана Орлова, Пабло Пикассо, Огюст Ренуар, Рембрандт Бугатти, Эдгар Дега, Альберто Джакометти. Все произведения выставки - из частной коллекции мецената и филантропа Игоря Воронова.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Мыслитель», 1880-1884, бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Мыслитель», 1880-1884, бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Оґюст Роден, «Мислитель»
, 1880-1884, бронза.

«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Огюст Роден, «Мыслитель»
, 1880-1884, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Auguste Rodin, «Thinker»
, 1880-1884, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Девушка», 1881, мрамор. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Девушка», 1881, мрамор. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Оґюст Роден, «Дівчина»
, 1881, мармур.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Огюст Роден, «Девушка»
, 1881, мрамор.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Auguste Rodin, «Girl»
, 1881, marble.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Ева», 1881, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Ева», 1881, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Оґюст Роден, «Єва»
, 1881, бронза, камінь.

«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Огюст Роден, «Ева»
, 1881, бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Auguste Rodin, «Eve»
, 1881, bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Адам», 1881, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Адам», 1881, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Оґюст Роден, «Адам»
, 1881, бронза, камінь.

«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Огюст Роден, «Адам»
, 1881, бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Auguste Rodin, «Adam»
, 1881, bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Андромеда», 1885, бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Андромеда», 1885, бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Оґюст Роден, «Андромеда»
, 1885, бронза.

«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Огюст Роден, «Андромеда»
, 1885, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Auguste Rodin, «Andromeda»
, 1885, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, без названия, бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Лев», 1881, бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Оґюст Роден, без назви
, бронза.
Оґюст Роден, «Лев», 1881, бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Огюст Роден, без названия
, бронза.
Огюст Роден, «Лев», 1881, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Auguste Rodin, untitled
, bronze.
Auguste Rodin, «Lion», 1881, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Врата ада», фрагмент, 1880-1890, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Врата ада», фрагмент, 1880-1890, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Оґюст Роден, «Врата пекла», фрагменти
, 1880-1890, бронза, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Огюст Роден, «Врата ада», фрагменты
, 1880-1890, бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Auguste Rodin, «Gates of hell», fragments
, 1880-1890, bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Вечная весна, второй этюд», 1884, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Вечная весна, второй этюд», 1884, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Оґюст Роден, «Вічна весна, другий етюд»
, 1884, бронза, камінь.

«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Огюст Роден, «Вечная весна, второй этюд»
, 1884, бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Auguste Rodin, «Eternal spring»
, 1884, bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Огюст Роден, «Собор», 1905, бронза.
Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Оґюст Роден, «Собор»
, 1905, бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Огюст Роден, «Собор»
, 1905, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Auguste Rodin, «Cathedral»
, 1905, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Рембрандт Бугатти, «Косуля», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Рембрандт Бугатти, «Косуля», бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Рембрандт Буґатті, «Косуля»
, бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Рембрандт Бугатти, «Косуля»
, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Rembrandt Bugatti, «Roe»
, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Рембрандт Бугатти, «Сидящий ягуар», бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Рембрандт Буґатті, «Ягуар, що сидить»
, бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Рембрандт Бугатти, «Сидящий ягуар»
, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Rembrandt Bugatti, «Seated jaguar»
, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Эдгар Дега, «Ванна», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Эдгар Дега, «Танцовщица, большая арабеска», второй этюд, бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Едґар Деґа, «Ванна»
, бронза.
Едґар Деґа, «Танцівниця, велика арабеска», другий етюд, бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Эдгар Дега, «Ванна»
, бронза.
Эдгар Дега, «Танцовщица, большая арабеска», второй этюд, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Edgar Degas, «The tub»
, bronze.
Edgar Degas, «Dancer, grande arabesque», second time, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Аристид Майоль, «Лежащая в мраморе», мрамор. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Аристид Майоль, «Девушка на коленях», бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Арістид Майоль, «Та, що лежить у мармурі»
, мармур.
Арістид Майоль, «Дівчина на колінах», бронза, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Аристид Майоль, «Лежащая в мраморе»
, мрамор.
Аристид Майоль, «Девушка на коленях», бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Aristide Maillol, «Lying in marble»
, marble.
Aristide Maillol, «Girl on her knees», bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Поль Гоген, «Луна и Земля», бронза.
Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Поль Ґоґен, «Місяць і Земля»
, бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Поль Гоген, «Луна и Земля»
, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Paul Gauguin, «The Moon and the Earth»
, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Пабло Пикассо, «Адам», бронза, позолота. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Пабло Пикассо, «Ева», бронза, позолота. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Пабло Пікассо, «Адам»
і «Єва», бронза, позолота.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Пабло Пикассо, «Адам»
и «Ева», бронза, позолота.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Pablo Picasso, «Adam»
& «Eve», bronze, gilding.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Пабло Пикассо, «Идол», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Пабло Пикассо, «Идол», бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Пабло Пікассо, «Ідол»
та «Ідол», бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Пабло Пикассо, «Идол»
и «Идол», бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Pablo Picasso, «Idol»
& «Idol», bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Пабло Пикассо, «Рельеф», бронза, позолота.
Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Пабло Пікассо, «Рельєф»
, бронза, позолота.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Пабло Пикассо, «Рельеф»
, бронза, позолота.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Pablo Picasso, «Relief»
, bronze, gilding.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Пабло Пикассо, «Стоящая фигура», бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Пабло Пикассо, «Голова женшины», бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Пабло Пікассо, «Фігура, що стоїть»
та «Голова жінки», бронза, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Пабло Пикассо, «Стоящая фигура»
и «Голова женшины», бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Pablo Picasso, «Standing figure»
& «Head of a woman», bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Константин Бранкузи, «Принцесса Икс», мрамор, камень.
Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Костянтин Бранкузі, «Принцеса Ікс»
, мармур, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Константин Бранкузи, «Принцесса Икс»
, мрамор, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Constantin Brancusi, «Princesse X»
, marble, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Генри Мур, «Вертикальный камень», мрамор. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Генри Мур, «Лежащая обнажённая», бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Генрі Мур, «Вертикальний камінь»
, мармур.
Генрі Мур, «Оголена, що лежить», бронза, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Генри Мур, «Вертикальный камень»
, мрамор.
Генри Мур, «Лежащая обнажённая», бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Henry Moore, «Upright stone»
, marble.
Henry Moore, «Nude recliner», bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Генри Мур, «Король и королева», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Генри Мур, «Кресло-качалка», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Генри Мур, «Кресло-качалка», бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Генрі Мур, «Король і королева»
та «Крісло-гойдалка», бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Генри Мур, «Король и королева»
и «Кресло-качалка», бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Henry Moore, «The king and queen»
& «Rocking chair», bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Торс в пространстве», 1935-1936, мрамор, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Олександр Архипенко, «Торс у просторі»
, 1935-1936, мармур, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Александр Архипенко, «Торс в пространстве»
, 1935-1936, мрамор, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Oleksandr Archipenko, «Torso in space»
, 1935-1936, marble, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Плоский торс», 1919, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Плоский торс», 1919, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Олександр Архипенко, «Плаский торс»
, 1919, бронза, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Александр Архипенко, «Плоский торс»
, 1919, бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Oleksandr Archipenko, «Flat torso»
, 1919, bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Плоский торс», 1914, мрамор, камень. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Плоский торс», 1914, мрамор, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Олександр Архипенко, «Плаский торс»
, 1914, мармур, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Александр Архипенко, «Плоский торс»
, 1914, мрамор, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Oleksandr Archipenko, «Flat torso»
, 1914, marble, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Торс на мыльном камне», 1928, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Женская фигура», 1914, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Олександр Архипенко, «Торс на мильному камені»
, 1928, бронза, камінь.
Олександр Архипенко, «Жіноча постать», 1914, бронза, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Александр Архипенко, «Торс на мыльном камне»
, 1928, бронза, камень.
Александр Архипенко, «Женская фигура», 1914, бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Oleksandr Archipenko, «Torso on soapstone»
, 1928, bronze, stone.
Oleksandr Archipenko, «Female figure», 1914, bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Сидящая женщина», 1912, бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Идущая женщина», 1912, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Олександр Архипенко, «Жінка, що сидить»
, 1912, бронза.
Олександр Архипенко, «Жінка, що йде», 1912, бронза, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Александр Архипенко, «Сидящая женщина»
, 1912, бронза.
Александр Архипенко, «Идущая женщина», 1912, бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Oleksandr Archipenko, «Sitting women»
, 1912, bronze.
Oleksandr Archipenko, «Walking woman», 1912, bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Женщина, расчёсывающая волосы», 1914, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Александр Архипенко, «Египетский мотив», 1917, бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Олександр Архипенко, «Жінка, що розчісує волосся»
, 1914, бронза, камінь.
Олександр Архипенко, «Єгипетський мотив», 1917, бронза, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Александр Архипенко, «Женщина, расчёсывающая волосы»
, 1914, бронза, камень.
Александр Архипенко, «Египетский мотив», 1917, бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Oleksandr Archipenko, «Woman combing hair»
, 1914, bronze, stone.
Oleksandr Archipenko, «Egyptian motive», 1917, bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Сальвадор Дали, «Минотавр», 1981, бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Сальвадор Дали, «Минотавр», 1981, бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Сальвадор Далі, «Мінотавр»
, 1981, бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Сальвадор Дали, «Минотавр»
, 1981, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Salvador Dali, «Minotaur»
, 1981, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Сальвадор Дали, «Венера Милосская с ящиками 2», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Сальвадор Дали, «Дань уважения Ньютону», бронза, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Сальвадор Далі, «Венера Мілоська із шухлядами 2»
, бронза.
Сальвадор Далі, «Пошана Ньютону», бронза, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Сальвадор Дали, «Венера Милосская с ящиками 2»
, бронза.
Сальвадор Дали, «Дань уважения Ньютону», бронза, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Salvador Dali, «Venus de Milo with drawers 2»
, bronze.
Salvador Dali, «Homage to Newton», bronze, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Жан Арп, «Чёрный торс», мрамор, камень. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Жан Арп, «Розовый торс», мрамор, камень. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Жан Арп, «Чорний торс»
та «Рожевий торс», мармур, камінь.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Жан Арп, «Чёрный торс»
и «Розовый торс», мрамор, камень.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Jean Arp, «Black torso»
& «Pink torso», marble, stone.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Жак Липшиц, «Арлекин», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Жак Липшиц, «Абстракция», мрамор. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Жак Липшиц, «Абстракция», мрамор. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Жак Ліпшиць, «Арлекін»
, бронза.
Жак Ліпшиць, «Абстракція», мармур.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Жак Липшиц, «Арлекин»
, бронза.
Жак Липшиц, «Абстракция», мрамор.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Jacques Lipchitz, «Harlequin»
, bronze.
Jacques Lipchitz, «Abstraction», marble.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Амедео Модильяни, «Женская голова», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Амедео Модильяни, «Женская голова», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Амедео Модильяни, «Женская голова», бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Амедео Модільяні, «Жіноча голова»
та «Жіноча голова», бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Амедео Модильяни, «Женская голова»
и «Женская голова», бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Amedeo Modigliani, «Female head»
& «Female head», bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Хана Орлова, «Лежащая девушка», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Хана Орлова, «Дева (Жанна Эбютерн)», 1914, бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Хана Орлова, «Дівчина, що лежить»
, бронза.
Хана Орлова, «Незаймана (Жанна Ебютерн)», 1914, бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Хана Орлова, «Лежащая девушка»
, бронза.
Хана Орлова, «Дева (Жанна Эбютерн)», 1914, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Chana Orloff, «Reclining girl»
, bronze.
Chana Orloff, «Virgin (Jeanne Hebuterne)», 1914, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Диего Джакометти, «Кот-лакей», 1961, бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Диего Джакометти, «Кот-лакей», 1961, бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Диего Джакометти, «Кот-лакей», 1961, бронза. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Дієго Джакометті, «Кіт-лакей»
, 1961, бронза.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Диего Джакометти, «Кот-лакей»
, 1961, бронза.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Diego Giacometti, «Cat-servant»
, 1961, bronze.


Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Диего Джакометти, «Кот», бронза. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Диего Джакометти, «Страус», бронзовоё литьё и страусовое яйцо. Фото квітня 2013 року.
Фото Киева. «Художественный Арсенал». Выставка «100 шедевров мировой скульптуры». Диего Джакометти, «Страус», бронзовоё литьё и страусовое яйцо. Фото квітня 2013 року.
«Мистецький Арсенал».
Виставка «100 шедеврів світової скульптури».
Дієго Джакометті, «Кіт»
, бронза.
Дієго Джакометті, «Страус», бронзове литво та страусове яйце.


«Художественный Арсенал».
Выставка «100 шедевров мировой скульптуры».
Диего Джакометти, «Кот»
, бронза.
Диего Джакометти, «Страус», бронзовоё литьё и страусовое яйцо.

«Mystetskyi Arsenal» (Museum «Arts Arsenal»).
Exhibition «100 masterpieces of world sculpture».
Diego Giacometti, «Cat»
, bronze.
Diego Giacometti, «Ostrich», bronze cast and ostrich egg.Першоджерела:
# Рекламний проспект виставки «100 шедеврів світової скульптури», Київ-2013.
# Інформаційні таблиці відповідних об'єктів.
# Вікіпедія.
Пропоную мої інші тематичні колекції про Київ:

Усі права застережено. © 2003-2021 Сергій Клименко
Rambler's Top100